پزشكيان: در قيامت يقه ما را مى گيرند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نايــب رييس مجلس اظهــار كرد: شايســته نيســت در كشــورمان رانت و فساد باشد، شايسته نيست جوانان بيكار بوده و عده اى به نان شب محتاج باشند. بايد طرحى نو داشته و كار جهادى كنيم. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان با بيان اينكــه در قيامــت يقه ما را مــى گيرند، تاكيد كرد: زنده ماندن سخت تر از شهيد شــدن اســت، چون فرد زنده بايد با همه چيز بجنگد البته جنگى شايسته است كه براى قدرت و معروفيت نباشــد و هدف حل مشكلات مردم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.