حاضر نيستيم بدون درس خواندن مدرك بدهيم

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نشست هم انديشــي مديران حراســت، مالي و عمراني دانشگاه پيام نور كشور با جمعي از روساي مراكز و مديران ســتادي دانشگاه پيام نور اســتان فارس برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور اســتان فارس، در ابتداي اين نشســت دكتــر قرائتي رئيس دانشــگاه پيام نور استان فارس با اشــاره به اين كه فــارس يكي از اســتانهاي برتر در زمينه جذب و حفظ دانشجو در دانشگاه پيام نور كشور است گفت: با همت همكاران در زمينه تكريم دانشجويان، علاوه بر جذب بيشــتر دانشجو، انصراف كمتري را نيز از سوي دانشجويان شاهد هستيم.

وي اضافه كرد: خيرين فارس در زمينــه همــكاري در توســعه و ســاخت فضاهــاي آموزشــي و فرهنگي دانشگاه پيام نور در كشور پيشتاز هستند و علاوه بر آن، اين دانشــگاه در جــذب درآمدهــاي غيرشــهريهاي هم مقام اول كشور را داراست.

دكتر قرائتي تصريح كرد: 28 درصد ساخت و سازهاي دانشگاه پيام نور استان فارس توسط خيرين انجام شده اســت. رئيس دانشگاه پيام نور اســتان فارس همچنين از پيگيري اخذ سند زمين و ساختمان هاي دانشــگاه پيام نور شــهرهاي فارس خبر داد و اظهار داشــت: تا كنون ســند 8 مركز دانشگاه پيام نور اخذ شده است.

وي در پاســخ بــه برخــي از منتقدان دانشگاه پيامنور گفت: ما دانشگاهسختگيرينيستيمامااست اندارد عمل مي كنيم چرا كه حاضر نيستيم بدون درس خواندن مدرك بدهيم.

فارس در جذب بودجه، پيشتاز ساير استانها است

مديركل مالي دانشــگاه پيام نــور نيز در اين نشســت بــا بيان ايــن كه هم اكنون در 26 كشــور دنيا دفتر نمايندگي دانشــگاه پيام نور فعال شــده اســت يادآور شد: 3 مركــز بين المللي اين دانشــگاه نيــز در كشــور راه اندازي شــده است.

اســفند مــز، از تحصيل بيش از 500هزار دانشــجو در دانشگاه پيام نور خبــر داد و يادآور شــد: 15هــزار كارمند و عضــو هيات علمــي، وظيفه مهم علــم آموزي اين دانشجويان را به همراه اساتيد حق التدريس برعهــده دارند. وي يادآور شد: استان فارس در جذب بودجه، پيشــتاز ســاير اســتان ها است.

مدير كل حراســت دانشــگاه پيــام نــور نيــز در همين مراســم گفت: فارس يكي از اســتان هاي برند دانشگاه پيام نور است كه از وضعيت مناسبي برخوردار است.

ناصرصادقيان افزود: برخورد مناســب كاركنان با دانشجويان و احترام گــذاري به آنها در كاهش انصراف از اين دانشگاه تاثيرگذار اســت. گفتنــي اســت، در بخــش ديگري از اين نشســت چند تن از روساي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور شــهرهاي فــارس به بيان نظــرات و ديدگاه هاي خود درباره توسعه دانشگاه پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.