حاشيههاى ناامن شيراز؛ سرگردانى مردم در برزخ شهر و روستا

KHABAR JONOOB - - سياسي -

باغات اطراف شــيراز كه در محلات حاشــيه اين كلانشهر واقع شــدند، مكانى امن براى برپايى مهمانىهاى نامتعارف و انجام انواع جرم هستند.

به گــزارش خبرگــزارى تســنيم در ورودى شيراز- ســپيدان باغ هايي واقع شده كه نشاط اين منطقه را دوچندان مىكند اما همين باغها بلاى جان »گويم« شده است، مهمانىهاى شــبانه، پارتىهــاى مختلــط و مكانى براى انواع جرم و خلاف تنها نمونهاى از اتفاقاتى است كه در باغات ايــن منطقه مىافتد و اعتراضهاى مردمى را به همراه داشته است.

الحاق بدون برنامه، عامل اصلى مشكلات گويم

حجتالاســلام محمدرضا خــادم، امــام جماعــت مســجد حاج حســينى در محله گويم در گفتوگو با تسنيم از الحاق بدون برنامه اين محله به شيراز در سال 91 سخن مىگويد كه همين امر سبب مشكلات بسيارى در حوزه ســاختار شــهرى و امنيتى شده است.

به گفته وى دور بودن اين منطقه از مركز شيراز ســبب شــده كه مكانى امن براى وجود خلافكاران باشــد و با وجود اينكه در اين منطقه پاسگاه نيروى انتظامى وجود دارد اما جوابگوى مشكلات به لحاظ تعداد جرم نيست.

»تبديل پاســگاه به كلانترى نيــاز اين منطقه است« اين را حجتالاسلام خادم مىگويد و اضافه مىكنــد كــه مردم بــراى تحقق اين امــر حاضر به همكارى با نيروى انتظامى هســتند و به همين دليل نيز تقبل كردند كه 4 هزار متر زمين براى ســاخت كلانترى به نيروى انتظامى تحويل دهند.

يكى ديگر از درخواســتهاى مردم اين منطقه نظارت بيشــتر راهنمايى و رانندگى بر رفتوآمدها به ويژه در ايام تعطيل است كه جاده شيراز - سيپدان با ترافيك و ازدحام بيش از اندازه روبهرو مىشود.

آيتا... ايمانى در بازديدى كه خردادماه از اين محله داشــتند با تائيد نظرات مردم گفته است» اگر گويم جزء شيراز است بايد شرايط آن را داشته باشد و اگر دِه! بايد شــرايط دهستان را يابد؛ حالت برزخ بدترين است. مسئولين ارشد استان بايد در اين زمينه پاسخگو باشند« .

برخورد شـديد با برپاكننـدگان مهمانىهاى نامتعارف

سرهنگ يوسف ملكزاده، فرماندهى انتظام ى شيراز در گفتوگو با تسنيم درباره اين مطالبه مرد م منطقه گويم مىگويد: راهاندازى ايســتگاه پليس ي ا كلانتــرى در همه محلات از مطالبات مردم اســت اما ايــن امكان در همــه مناط ق وجود ندارد. در برخى از محلات نيروى انتظامى پاســگاه مصوب دارد امــا بايد شــهردارى زمين ى را در اختيار نيروى انتظامى قرار دهد تا كلانترى مستقر شود .

به گفته وى نيروى انتظامى به دنبال راهاندازى ايســتگاههاى پليس سيار در مناطق حاشيهاى شــهر اســت كه با راهاندازى و اجــراى اين طــرح همه محلات از خدمــات پليــس برخــوردار مىشوند.

ســرهنگ ملــكزاده بــه اجــراى طرحهاى مســتمر پاكســازى در محــلات مختل ف شــيراز اشــاره مىكند و درباره باغات منطقه گويم مىگويد: باغاتى در حاشيه شيراز به دليل آب و هواى مناســب ايجاد شــده، گاه ديد ه مىشــود كه حركاتى در آنهــا صورت مىگيرد ك ه خلاف عرف و هنجار اســت و البته همهگير نيست. فرماندهى انتظامى شــيراز از شــدت برخورد با اي ن افراد و همكارى قوه قضائيه و بسيج براى دستگيرى كســانى كه در باغات حاشيه شــهر اقدام به برپاي ى مهمانىهاى نامتعارف مىكنند، سخن مىگويد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.