اعلام زمان خون گيري در مراكز اهداي خون فارس در تاسوعا و عاشورا

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مراكز اهداي خون در اســتان فارس در تاســوعا و عاشوراي حسيني آماد ه خون گيري از عزاداران حسيني است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان فارس، زمان خونگيري در مراكز انتقال خون در استان فارس در دهه اول محرم به شرح زير است:

شــيراز، مركز اهداي خون قوامي واقع در خيابان قصردشت، آسياب قوام ي همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 19. روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني از ساعت 9 صبح تا 21.

مركز اهداي خون نمازي واقع در ميدان نمازي نيز همه روزه به جز روزهاي تعطيل از ســاعت 8 صبح تا ساعت 19 آماده خون گيري از متقاضيان است. اي ن مركز روز عاشــورا نيز از ســاعت 9 صبح تا 13 آماده خون گيري از عزاداران حسيني است. كمپ اهداي خون مستقر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) (باب الرضا) نيز آماده خون گيري از عزاداران حسيني است. ساعات كار اين كمپ از چهارم مهر ماه تا ششــم مهر ماه هر شب از ســاعت 30/19 تا 30/23 بوده و از هفتم تا هشــتم مهر ماه نيز از ساعت 30/20 تا 2 بامداد و در روز تاسوعا و عاشــوراي حسيني از ســاعت 9 صبح تا 13 آماده خون گيري و اداي نذر خون عزاداران حسيني است.

بنا به اين گزارش شهرستان هاي فسا، كازرون، مرودشت، گراش و آباده، داراب، جهرم و لار در تاســوعا و عاشــوراي حسيني ميزبان اهدا كنندگان خون مي باشند.

بنــا بر اعلام روابط عمومــي اداره كل انتقال خون اســتان فارس، پذيرش اهداكنندگان خون در تمام مراكز ياد شده با ارايه كارت ملي صورت مي گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.