بيمارستان صحرايى شهداى مدافع حرم در مناطق محروم استان فارس برپا مىشود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

به گزارش روابط عمومى ســپاه فجر اســتان فارس، فــرخ بهارلويى رئيس ســازمان بسيج جامعه پزشــكى اســتان فارس با بيان اين كه بيمارستان صحرايى شهداى مدافع حرم در منطقه محروم مزايجان شهرستان بوانات برپا مى شود، اظهار داشــت: اين بيمارستان از 12 تا 14 مهرماه با حضور يك كادر120 نفره پزشكى به ساكنان مناطق محروم استان فارس خدمات بهداشتى و پزشكى ارائه مىكند.

وى گفت: كادر پزشــكى بيمارســتان صحرايى شــهداى مدافــع حرم از 58 پزشــك متخصص و فوق تخصص، پزشــكان عمومى و 52 نفر كادر پيراپزشكى شامل پرستار، ماما، كارشناس تغذيه، روانشناس و غيره تشكيل شده است.

رئيس ســازمان بسيج جامعه پزشــكى فارس با بيان اينكه برپايى بيمارستان صحرايى اوج خدمترســانى پزشــكان جهادى به مناطق محروم است، گفت: هم اكنون سازههاى سيار اين بيمارستان صحرايى در حال انتقال به منطقه مزايجان است و غربالگرى بيماران نيز از ده روز قبل از برپايى بيمارستان صحرايى شهداى مدافع حرم آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.