اقامه نماز ظهر عاشورا در 500 بقعه متبركه فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

در رو ز عاشورا ى حسين ى 500 بقعــه متبركه شــاخص اســتان فارس ميزبــان نماز ظهر عاشــورا با حضور عزاداران حسينى خواهد بود.

به گزارش روابط عمومى ادار ه كل اوقــاف و امــور خيريــه فارس، حجت الاسلام والمسلمين سيد عبا س موســوى، مديــر كل اوقــاف و امو ر خيريه اســتان فــارس د رهميــ نبار ه گفــت: يكــى از اركان مهــم برنامه ســوگواره بصيرت عاشــورايى اقامه باشــكوه نماز ظهر عاشــورا است كه با حضــور همه عــزاداران ،هيأتها ى عــزادارى و مرد م اســت ان ب ا صلاب ت هرچه بيشتر برگزار خواهد شد.

وى با اشــاره به برگزارى نماز ظهر عاشــورا د ربقا عمتبرك هشاخ ص شــهر شــيراز گفت: د ربقــا عمتبرك ه شهرستان شــيراز از جمله حرم مطهر ســيدعلاءالدي ن حســين(ع) ، عل ىب ن حمزه (ع)، ســيد محمد قصردشت(ع) ، ســيد تاج الدين غريب(ع)، سيد نظا م الدين محمود شــاه داعــ ىال ىا...(ع) ، قدمگا هحضــر تابوالفض لعباس(ع) ، ســيد محمد (ع) صغاد و نظرگا هخض ر نبــى (ع) نماز جماعــت ظهر و عصر عاشورا به جماعت برگزار مىشود.

حجــت الاســلام والمســلمين موســوى در ادامــه اظهــار داشــت : در شهرســتانهاى اســتان نيــز حــر م امامــزادگان حســن و حســين (ع) و يوســف(ع) نــى ريز، ســيدعلاءالدي ن محمد(ع) ممســنى، احمد و جعف ر(ع ) شهر بهمن و سيد محمد(ع )شورجست ان آبــاده، ســيد حســين (ع)،ســيدكمال الدين(ع)، ســيد محمد(ع) الياس آباد و محمد(ع) گوريگاه كازرون، ســيد تاج الدين محمــد (ع) قير و كارزين ، امامزاده پيرمراد(ع) استهبان، امامزاده حسين (ع)سعادت شــهر ،بقع همتبرك ه شــيخ عبدا... انصــارى و امــام زاد ه ســبزپوش(ع) گــراش، ميرعلــى بن الحسين (ع) لارستان، امام زاد هحسي ن (ع) جهرم و امام زاده شــاه سرد ار(ع ) شهرســتان خنج ميزبان برگزارى نماز با شكوه ظهر عاشورا خواهند بود.

وى با بيان اين كه هد فا زقيا م امام حســين (ع) حفظ ديــن و احيا ى ارزشهــاى دينى و الهى بود هاســت ، اضافه كرد :اما محسي ن(ع )ب همنظو ر احياى فريضه امر به معروف و نهى از منكــر و انجام فرايض دينى د رجامع ه اسلامى متحمل مصائب فراوانى شد و در اين راه جهاد كرد.

مديــركل اوقــاف و امو رخيري ه فــارس اظهارداشــت: د ر آســت ان مقدس امامزادگان ســيد شجاع الد ين حســن(ع) مشــهور به آقام شهيد د ر شهرستان فراشبند، شاهزاد ه قاسم(ع) ، امامزاده حسن(ع)، امامزاده ابوالفتح و اسماعيل(ع) فســا، امامزاد ه ابوالقاس م (ع) داراب و ســيد مير محمد مرتضى (ع) و بى بــى مزايجــان(س) بوانات نمــاز ظهر عاشــورا با حضــور عموم مردم، عزاداران و هيأت هاى مذهبى و زائران با شكوه هر چه تمامتر برگزار خواهد شــد.اي نمقا ممســئو لب ابي ان اين كه در آســتان مقدس امام زادگ ان روستاى كفر ارسنجان شامل امامزاد ه عبــدا...(ع)، ســلطان ســيدعلى(ع ) و علــى ولــى ا...(ع) و در ســه بقعه متبركــه امــام زاده صفــى الدين(ع ) بخش كوهنجان، على بن اســحاق(ع) و شيخ يوســف(ع) سروستان نيز نماز ظهر عاشــورا اقامه مى شــود ،گفت : در 8بقعه متبركــه از جمله حرم امام زادگان عبدالرحمن(ع) ، اسماعيل(ع) ، زينــب خاتــون(س) شهرســتان اقليد نيــز اين مراســم معنــوى برگزار مى شــود كه در محل امام زادگان ســيد محمــد(ع) و زبيــد هخاتــون(س )ني ز تجمــع بــزرگ عاشــورايى بعــد ا ز نمــاز ظهر و عصر عاشــورا با حضور عــزاداران و هيأته اىمذهب ى برگزار مى شــود. وى اضافه كــرد: د ر محل آســتان مقدس امام زادگ انشهرست ان مهر، لامرد، ســپيدان، رستم و آستا ن مقدس امام زادگان ســيد حســين(ع) ، بــى بى حور(س)، بى بــى نور(س) و ســيد محمد(ع )ني زنما زظه رع اشورا با حضــور عــزاد اران حســين ى اقا مه مىشود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.