هيچ اميدي به رويش مجدد جنگلهاي نابود شده نيست

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نشســت هــم انديشــى مســئولان موسســه خيريه بنياد ملــى طبيعــت ايــران و منابــع طبيعى فارس بــه ميزبانى اداره كل منابــع طبيعــى اين اســتان برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومى اداره كل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى فارس، مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركتهاى مردمى سازمان جنگلها، مراتع و آبخيــزدارى كشــور در ايــن جلسه با اشــاره به تاسيس بنياد خيرين طبيعــت ايران گفت: اين بنياد در زمينه حفظ و كمك به اجراى طرحهــاى منابع طبيعى، بهره گيــرى از توان نيكوكاران و خيرين با هــدف تحقق اصول توســعه پايدار و نيز ايجاد يك هســته واحد براى شناســايى و گردآورى تمامى خيرين محيط زيست و منابع طبيعى در مسير توســعه و پايدارى ايــن منابع ايجاد شده است.

غلامرضــا هادربــادى بــا بيان اين كه يكــى از مهم ترين چالشهاى جهانــى قرن 21 در حوزه منابع طبيعى اســت اظهار داشــت: بر اســاس گزارشهاى موجــود حــدود 10 هزار ســال پيش ســطح جنگلهاى جهان 6 ميليارد هكتــار بوده كه تاكنون بيــش از 30 درصــد معــادل 4 ميليارد هكتــار آن كاهش يافته است.

محمــد ابراهيــم رحيمپور رئيــس هيــات مديره موسســه خيريه ســتاد ملــى طبيعت ايران نيز در اين مراســم گفت: بيشتر اعضاى اين موسسه به صورت خودجــوش در امــور خيريه به ويژه در عرصه ســلامت فعاليت دارند كه اين مساله مايه افتخار بزرگى براى استان فارس است.

مهرزاد بوســتانى، مديركل منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى فــارس نيز با تقديــر از حمايت خيرين و نيك انديشــان استان در عرصــه حفاظــت از منابــع طبيعــى گفــت اســتان فــارس پيشتاز امور خير در كشور بوده و پيشــينه فعاليت خيرين فارس كه بخشــى از آن نيــز در انجام موقوفات در اين اســتان كاملا مشهود است نشانگر اين مساله اســت كه زمينه مســاعد براى انجام امور خيرخواهانه به ويژه در عرصه طبيعت وجود دارد.

وى بــا اشــاره مشــاركت خيريــن فــارس در اجــراى طرحهاى منابــع طبيعى به ويژه بخــش آبخيزدارى افــزود: طى سال هاى اخير با حمايت خيرين و مساعدت نيكانديشان استان بســيارى از اهداف آبخيزدارى محقق و شــاهد حفظ و توســعه منابــع طبيعــى و به دنبــال آن كاهــش مشــكلات ناشــى از آســيبهاى وارده بــه ايــن عرصهها بوده ايم.

بوســتانى بــا اشــاره بــه گســتردگى وســيع عرصههاى منابــع طبيعــى اســتان و انجام فعاليتهاى گسترده در حفاظت از ايــن عرصههــا اضافــه كرد: مجموعه منابع طبيعى به تنهايى قادر به حراســت از اين عرصه بسيار وسيع نيســت و اين مهم با حمايــت ديگر نهادها، مردم و حمايت خيرين محقق خواهد شد.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه متاســفانه تصور مردم از منابع طبيعــى تنهــا درخت اســت و توجهــى بــه بوتههــا و ديگــر پوشــشهاى گياهــى ندارنــد گفــت: تجــارب چندين ســال گذشته نشان داده است با ازبين رفتن بوتههــا و گياهان مرتعى ارزشــمند ديگر امــكان رويش مجدد جنگلهايى با قدمت چند صد ساله وجود ندارد. بوستانى ادامه داد: با مشــاركت مردم و حمايتهــاى خيريــن نيكوكار در اجــراى فعاليتها و اقدامات آبخيــزدارى در عرصههــاى خالــى از پوشــش گياهــى بــه رغــم كمبــود شــديد اعتبارات شــاهد نتايــج بســيار خوبى در احياى مجدد پوشــش گياهى و كمك بــه بازگردانــدن طبيعت در برخى اراضى خشــك استان بــوده ايــم. وى با بيــان اين كه در يك سال گذشــته 49 طرح مطالعاتى و 39 طرح آبخيزدارى با مشاركت مردم و خيرين اجرا شده اســت، خواســتار ظرفيت ســازى و توجه بيشتر به خيرين و فراهم ساختن زمينه حمايت از آنان در اين زمينه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.