هياتي كه در عزاداريهاي حسيني به طرح مباحث روز اخلاقي مي پردازد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

»خبرجنوب«/ هيات عزادار ان اما م حســين(ع) مســجد علي بــن ابيطالب(ع) شــيراز در خيابان شــهيد حراف حدفاص ل چهارراه تحويلي و ميدان بسيج واقع شد ه است.

ايــن هيــات مذهبي در ســا ل1379 توســط جمعي از جوانان مســجد عل يب ن ابيطالب(ع) شيراز راه اندازي شد .

مرتضــي كريمــي يكــي از اعضاي هيات امنــاي اين هيــات د رگف توگ وب ا »خبرجنــوب« با بيان اينكــه تا 13 محرم مراســم عزاداري حضرت سيدالشــهدا(ع) به صورت ويژه توسط هيات عزادار ان امام حســين(ع) مسجد علي بن ابيطالب(ع) شيراز برگزار مي شود، گفت: د رايا م محرم و صفر، مراسم عزاداري هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء همراه با سخنراني انجام مي شود.

وي افزود: به منظور اطلاع رســاني اهالي منطقه در زمين هبرگزار يمراس م ســوگواري سيدالشــهدا(ع) در اين هيات، مراسم آئيني نواختن سنج و دمام انجام مي شــود كه پس از آن با ورود مردم به مسجد، زيارت عاشورا قرائت مي شود . در ادامه مراسم سخنراني و روضه خواني نيز برگزار مي گردد.

كريمــي بــا تاكيد بر اينكــه يكي از اهــداف اعضاي هيات عــزادارا ناما م حســين(ع) مسجد علي بن ابيطالب(ع) شــيراز، حفظ آئين ها و سنت هاي مذهب ي ديرينه اســت، اظهار داشت: استفاده از نوحه هاي قديمي و تلفي قآ نب انوحهها ي جديــد و امــروزي، يكي از برنامه هايي اســت كه در ايام محرم و صف رتوســط ايــن هيات دنبال مي شــود. همچنيــن مباحث روز اخلاقي د رقالــ باي ننوح هه ا گنجانده مي شــود. وي بــا بيان اينكه در اجراي برنامه هاي ســوگوار يحضر ت سيدالشهدا(ع)، زنده نگه داشتن ياد شهدا نيز از جمله اولويت هاي هيات عزادار ان امام حسين(ع) مسجد علي بن ابيطالب(ع) است، گفت: در اين زمينه د رش بها ي محرم در قالب سخنراني و سوگواري، ثواب مجلس به يك شهيد هديه مي شود.

كريمــي بيان داشــت :برنام هريز ياي نهيا تمذهب يب هگون ها ياســ تك ه هــر دهه از محرم به يك موضوع مذهبي و اخلاقي اختصاص يافته و موضوعي ت آن را اعضــاي هيات امنا تعيين مي كنند. عضو هيات امناي هيات عزادارا ناما م حسين(ع) مسجد علي بن ابيطالب(ع) شيراز با اشاره به اينكه در اي نهيا تمذهب ي تا 13 محرم، عزاداران حســيني اطعام مي شــوند، اظهار داشت: اطعام سوگواران از محــل كمك هاي مردمي انجام مي شــود ضمن آنكه شــب هــاي اول محرم حــدود 300 نفر از عزاداران در هيات عزاداران امام حســين(ع) مســجد عل يب ن ابيطالب(ع) به عزاداري مي پردازند و در شب هاي تاسوعا و عاشور اجمعي تاي ن سوگوارا نحسين يب هبي شا ز700 نفر مي رسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.