رژه سالروز »شكست حصر آبادان« در شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رژه گراميداشــت ســالروز شكســت حصــر آبــادان بــا حضور نيروهاى سپاه پاســداران، انتظامى و يگانهــاى ارتش جمهورى اســلامى ايران ديروز پنجم مهر در مركز پياده شيراز برگزار شد.

امير وجيه ا... جمشيدى، فرمانده ارشــد آجــا در اســتانهاى فارس و كهگيلويه و بوير احمد در اين مراسم گفت: نيروهاى مسلح استان فارس با اتحاد و همدلى نقش تاثيرگذارى در شكست حصر آبادان داشتند.

وى افــزود: بــا توجه بــه اينكه جنگ ســختترين شــرايط را براى هر كشــور به وجود مىآورد، دلاور مردان نيروهاى مسلح با رشادتهاى خود از آب، خاك و كيان اين سرزمين دفاع كردند.

عمليات ثامنالائمه (ع) با هدف انهدام نيروهاى دشــمن در شــرق كارون و تصــرف ايــن منطقه، در ســاعت يك بامداد پنجم مهر ســال 1360 با رمز مقدس »نصرمنا... و فتح قريب« شــروع شــد و پيروزى در اين عمليات، به شكست حصر يك ساله آبادان انجاميد.

ايــن عمليــات نتايجى، چون خارج شــدن قواى دشــمن از شــهر آبادان، آزاد شــدن دو جاده مهم اهواز - آبادان و ماهشــهر _ آبادان و آزادسازى كامل شرق كارون به وسعت 130 كيلومتر مربع را به همراه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.