مراسم شام غريبان در هيات محبان حضرت فاطمه الزهرا(س)

KHABAR JONOOB - - جنوب -

زهره مرزبان- خبرنــگار »خبرجنوب«/ هيات محبــان حضرت فاطمــه الزهرا(س) شــيراز در بنــاي مقدس بــا بالزهرا(س ) خيابان انقلاب اســلامي شــيراز واقع شد ه اســت. اين هيات در ســا ل77 بــ احماي ت اداره كل اوقاف فــارس و در زمين وقفي بانو مستمند تاسيس شد.

مســئول هيات محبان حضرت فاطمه الزهرا(س) د ر گفــ ت وگ وب ا »خبرجنوب « با اشــاره به اينكــه اين هيــات مذهبي د ر شبهاي جمعه با برگزاري مراسم دعاي كميل و اطعام، ميزبان عموم مرد ماست ، گفت: در ماه محرم نيز اين هيات مذهبي با برپايي مراســم ســخنراني و مداحي و محافل ســوگواري در قالب سينه زني حســيني، دين خود را به سيدالشهدا(ع) اد ا مي كند .حميد جعفرپور با بيان اينكه در روزهاي تاسوعا و عاشورا حدود يكهزار نفر از ســوگواران حســيني در هيات محبان حضرت فاطمــه الزهرا(س) عزادار ي ميكنند، گفت: د رشب ها يمحر مني زب يشاز 400 نفر در اين هيات به عزادار ي مي پردازند. وي افزود: در روز اربعين حســيني اين هيات ميزبان عزاداران شــه ر يزد مي باشــد كه دســت هها يزنجير زنا زچهارراه پارامون تب هسم تحر ممطه ر حضرت شــاهچراغ(ع) حركت مي كنند و پس از پايان عزاداري، شركت كنندگان اطعام مي شــوند. مســئول هيات محبان حضرت فاطمه الزهرا(س) شــيراز اضافه كرد: اين هيات مذهبي هرسال در مراسم شام غريبان اقدام به پخت ‪1 20‬ كيلوگرم غــذا بــراي اطعام عزاداران مي كند ضمن آنكه در ظهر تاســوعا و عاشــورا نيز 160 كيلوگرم غذا براي اطعام ســوگواران طبخ مي شــود ك هاي ناطعا ما زمح ل نــذورات مردمي و موقوفات صــورت مي گيرد .جعفرپو رب ابيا ناينك هامســا ل اطعــام عزاداران از محل موقوفات حاج محمداســماعيل زارع شــيرازي و حاجي ه خانم بيبي مســقط انجام مي شــود، گفت: از ســال 83 تاكنون يك پدر و دختر كه پس از نذر و نياز در محل باب الزهرا(س) حاجت روا شده بودند، هرسال د ر ايــام محرم در زمينــه اطعام عزاداران با اين هيات همكاري مي كنند و ا زحاميا ن مالي هيات شده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.