با ريختن ظروف نذري در معابر،كمر پاكبانان را خميدهتر نكنيد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس ســازمان مديريت پسماند شهرداى شيراز نسبت به استفاد هرو زافز ون از ظروف يك بار مصرف، نايلون و نايلكس هشــدار داد و گفت: به كار برد ناي ن نوع ظروف، سلامت انسان ها و محيط زيست را تهديد مى كند .

به گزارش امور ارتباطات و آموزش شــهروندى ســازمان مديريت پسماند ، خوشبخت با بيان اين كه عدم آگاهى از مضرات، آساني دسترسى و قيم تپايي نا ز عواملى است كه موجب فراگير شدن استفاده از اين ظروف شده است افزود: ظروف يك بار مصرف به عنوان عامل بزرگ ســرطان شناخته شده كه در دما ىبالات را ز 60 درج ه وپايي نت را ز14 درجه سانتيگراد، مواد شيميايى از خود آزاد مى كنند.

وي ادامه داد: د رهمي نرابطه ،كارشناس انآموز شاي نسازم انب ابرپاي ى يك غرفه در خيابان 9 دى و در مســير عزادار ىهيا تها يمذهب ىب هسم تحر ممطه ر احمد بن موســى (ع) با اطلاع رسانى، فرهنگسازى و توزيع بروشور، شهروند انر ا با معايب اســتفاده از اين ظروف آشــنا مى كنند. خوشــبخت اضافه كرد: استفاد ها ز ظروف يك بار مصرف و رها كردن آن در معابر علاوه بر آلودگ ىمحي طزيســ ت و تهديد ســلامتى انسان ها و موجودات زنده، موجب مى شود پاكبانان ،برا ىجم ع آورى آن زحمات زياد ىر امتحمل شوند بنابراين از شهروندان درخواست ميشود با همكارى با پاكبانان، در حفظ نظافت شهر كوشا باشند .

رئيس ســازمان مديريت پســماند شهرداى شــيراز در ادام ها زبرپاي ىمراس م تعزيه و پذيرايى در غرفه اين سازمان خبر داد و از شهروندان دعوت كرد ب امراجع ه به غرفه اين ســازمان ضمن تماشــاى تعزيه، از اطلاعات ارايه شــد هبرا ىسلام ت شهروندان توسط آموزشگران اين سازمان بهره ببرند.

وي همچنين به تمهيدات اين سازمان براى عاشورا و تاسوع اىحسين ىاشار ه كرد و گفت: علاوه بر نظافت و شســت وشوى مســيرهاى عزادارى و خياب انها ي منتهى به حرم حضرت احمد ب نموس ى(ع) ،151 مخزن بزرگ پسماند 660 ليتر ى در اين معابر نصب مى شود .

خوشــبخت اضافه كرد: افزود ن4 دســتگاه خودروي ويژه مجهز به بى ســي م براى جمع آورى پســماند، اضافه شــد ن بيشا ز250 پاكبان در دوشيفت، د ر نظر گرفتن دو دستگاه تانكر آب براي وضو د ر ظهرعاشورا ،همچني ناست قرار4 دستگا ه خودروي جمع آورى مواد قابل بازيافت، از تمهيداتى اســت كه اين ســازم ان براى رفاه حال عزاداران حسينى در تاسوعا و عاشوراى حسينى انديشيد هاست .

وى ادامــه داد: همچنيــن 10 ناظر بــه منظور كنترل مســيرهاى عزادارى در مركز شــهر و مســيرهاى منتهى به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) حضور دارند. خوشبخت در پايان از شهروندان خواست با عدم استفاد هاز ظرو ف يكب ارمصر ف يــا اســتفاده از ظروف يكبار مصرف تجزيه پذير و رهــا نكرد نا ينظرو ف پسا ز استفاده در مسيرهاى عزادارى و حفظ نظافت شهر، پاكبانان را يارى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.