با قلب خود مهربان باشيد بيماري هاي قلبي و عروقي اولين علت مرگ و مير در فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديرگــروه مبارزه بــ ابيمارىها ى غيرواگير معاونت بهداشت دانشگا ه علوم پزشــكى شــيراز در آســتانه روز جهانــى قلب، بــر فراهم آوردن بســتر پيشگيرى از بيمارىهاى قلبى عروقى از سنين كودكى تأكيد كرد.

بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى شيراز، دكت ر بهمــن ناظــم زادگان گفــت: هفتــم مهرمــاه روز جهانى قلــب، فرصتى براى يادآورى مخاطرات و عوارض بيمارىهــاى قلبــى -عروقــى و ضرورت بسيج همگانى براى مبارزه با ايــن بيمارىهاســت، بيمارىهاى مزمنى كه امروزه باعث مرگ بيش ا ز17 و نيــم ميليــون نفــر در دنيــ ا شــده و گمــان مى رود ت ا15 ســا ل آينــده اين ميزان بــه 23 ميليون نفر برسد .

و ىافــزود :بيمارىهــا ىقلب ى نخســتين علت مــرگ در دنيا ود ر استان فارس اســت و 36 و دو ده م درصــد از افــراد زيــ ر70 ســا لر ا بــه كام مــرگ مىكشــاند و باعث ناتوانــى در افــراد كارآمــد جامع ه مىشــود همچني ن هزينهها ىهنگفت ى را بــه جامعــه و مــردم مــا تحميل مىكند .

دكتر ناظم زادگا نب ااشــار هب ه شعار امســال روز جهانى قلب مبنى بــر »مهربانى با قلــب – نيروبخش زندگــى«، گفــت: اطلاع رســانى و آگاهى به مردم د رزمين هپيشــگير ى از ايــن بيمارىهــا بــا رعايت رژيم غذايــى ســالم، تحرك بدنــى كافى، تــرك دخانيــات از يــك ســو و از ســوى ديگر استقرار پزشك خانواد ه ومشــاور هد رزمينــ هبيمارىهــا ى زمينه ساز بيمارىهاى قلبى عروقى از جملــه ديابت، اختــلال چربىهاى خون و فشارخون بالا و اندازه گيرى خط ر10 ساله حوادث قلبى مىتواند از بــروز بيمارىهــاى قلبى عروقى جلوگيرى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.