اصرار دكتر ايمانيه بر كنارگيري از رياست علوم پزشكي شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بـا توجه به اصـرار دكتر ايمانيه، رييس دانشـگاه علوم پزشكى شـيراز بر اسـتعفاى خويش، وزير بهداشت با اين اسـتعفا موافقـت شـفاهى نموده و مشـروط بـه اين امر كردهاند كـه فرد جايگزين با مشـورت و صلاحديد دكتر ايمانيه و مقام عالى وزارت تعيين گردد.

لازم به ذكر اسـت كه شـايعات پخش شـده در مورد كانديداهـاى مطـرح در فضـاى مجازى، صحـت ندارد و مورد تأييد وزارت متبوع نمى باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.