فراخوان ارسال مقاله به كنگره ملى گياهان دارويى

KHABAR JONOOB - - جنوب -

هفتميــن كنگــره ملــى گياهــان دارويى 22 تا 24 ارديبهشــتماه سال 97 در شيراز برگزار مىشود.

بــه گــزارش خبرگــزارى موج، محورهاى اصلى اين كنگره كه توسط شــبكه ملى پژوهش و فناورى گياهان دارويــى و بــا همكارى ســازمانها و مؤسســات مرتبط برگزار مىشود، در چهــار زمينه علوم پايه، داروســازى، پزشــكى و دامپزشــكى، صنعــت و اقتصــاد و كشــاورزى و منابع طبيعى تقســيم شــده اســت. در علــوم پايه حوزههاى گياه شناســى، فيتوشــيمى، بيوشــيمى، ژنتيك، اثرات بيولوژيك و بيوتكنولــوژى مورد بررســى قرار خواهنــد گرفــت. در داروســازى، پزشــكى و دامپزشكى حوزه هاى طب ســنتى، اثرات فارماكولوژيك، اثرات بالينى و فرمولاســيون و كنترل مورد بررســى قرار مى گيرند. در صنعت و اقتصاد در حوزه هاى بازرگانى گياهان دارويى و فــرآورده هاى آن ها، توليد فرآورده هاى گياهان دارويى، نوآورى در توليــد محصــولات كاربــردى، نظــام كيفــى و توليد محصــولات با كيفيــت و انتقال تكنولــوژى و توليد محصولات گياهى مطرح هســتند. در كشــاورزى و منابع طبيعى حوزههاى اكولــوژى، فيزيولــوژى گياهى، اهلى كردن و اصلاح، بيوتكنولوژى، كشت و زراعــت، فــرآورى اوليــه پس از برداشت، مكانيزاســيون و تكنولوژى بذر مطرح هستند.

آخرين مهلــت ارســال مقالات براى اين كنگره تاريخ 15 اســفندماه امسال تعيين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.