بر رفع موانع ساخت بيمارستان شماره 2 نمازي

KHABAR JONOOB - - جنوب -

استاندار فارس گفت: بيمارستان شــماره 2 نمــازى، كاركــرد بســيار موثــرى در حوزه بهداشــت و درمان استان خواهد داشت.

بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومى و امور بين الملل اســتاندارى فارس، اســماعيل تبادار، در بازديد از بيمارســتان در حال ســاخت شماره 2 نمازي شــيراز اظهارداشــت: در حال حاضر تامين اعتبار، مهمترين موضوع پروژه ها در كل كشــور ميباشــد اما خوشــبختانه اعتبار اين پــروژه تامين شــده اســت اما بايــد تلاش شــود تا مشكلات جانبي پروژه مرتفع گردند.

استاندار فارس افزود: اين پروژه درماني به جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم در حال احداث ميباشد و در مسير اجرايي آن نيز بايد حق و حقوق مالكان واقعي اراضي براســاس قانون پرداخت شود.

نماينده عالــي دولت تاكيد كرد: همه مسئولان و دســتگاههاي مربوطه بايــد در كنار يكديگر قــرار گيرند تا روند اجراي اين بيمارســتان با سرعت بيشــتري ادامــه يابد. در ايــن بازديد، جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي و دانشگاه علوم پزشكي شيراز استاندار فارس را همراهي نمودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.