اقامه نماز ظهر عاشورا و اطعام عزاداران حسيني در حسينيه پوراسلامي

KHABAR JONOOB - - جنوب -

موســس حســينيه و خيريه پوراســلامي شــيراز گفت: به مناســبت ايام عاشــوراي حســيني طبق معمول همه ســاله مجلس عزاداري سالار شهيدان به مدت 14 شب از اول محرم در حسينيه و خيريه پوراسلامي شيراز بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در حال برگزاري است.

كريم پوراســلامي افزود: در روز عاشــوراي حسيني از ساعت 10 صبح قرائت دعاي عاشورا و در ادامه اقامه نماز ظهر عاشورا انجام مي شود و اطعام عمومي عزاداران حسيني نيز صورت مي گيرد.

وي ادامــه داد: از ارادتمندان حســيني و عزاداران براي شــركت در اين مجالس دعوت به عمل مي آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.