آخرين گزارشها از روند امداد رساني به زلزلهزدگان

خسارات زلزله 1800 ميليارد تومان برآورد شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اعزام نمايندگان رهبر معظم انقلاب براى بازديد از مناطق زلزله زده كرمانشاه

هيات اعزامى به نمايندگى از رهبر معظم انقلاب اســلامى وارد مناطــق زلزله زده كرمانشــاه شــد.به گزارش ايســنا، حجت الاسلام معزى نماينده ولى فقيه در هلال احمر و حجت الاســلام والمســلمين محمدى عراقى نماينــده مجلس خبرگان رهبرى در كرمانشــاه در هيات اعزامى از جانــب رهبر معظم انقلاب حضور دارند تا از نزديك در جريان چگونگى عمليات نجات و امداد و ميزان خسارات وارده قرار گيرند.

نماينــدگان حضرت آيــت ا... خامنه اى در پايان ماموريــت خــود گزارشــى از مناطــق مــورد بازديد و مســائل و مشــكلاتى را كه مردم بــا آنها در ميان گذاشتند به استحضار ايشان خواهند رساند.

رئيس جمهور هم ديروز سه شنبه در جريان سفر به استان كرمانشاه با حضور در شهرستان سرپل ذهاب از مناطق زلزله زده در اين شهرستان بازديد و با مردم اين منطقه ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، حجت الاسلام حسن روحانى در اين بازديد با توضيح مسئولان ذى ربط در جريان چگونگى خســارت ها و روند امداد رســانى به مردم آسيب ديده از زلزله قرار گرفت.

در ارائه چادر به زلزله زدگان، دست و دلباز باشيد

روحانى با اشــاره به اين كه در اين حادثه برخى ســاختمان هايى كه به صورت تعاونى و دولتى ساخته شــده و از عمر احــداث آن ها زمان كمــى مى گذرد، تخريب و دچار حادثه شــده اند گفت: بايد اشكالات و كاستى هاى موجود در ساخت اين بناها بررسى شود و دولــت مطمئناً اين مســائل را دنبال كرده و مقصران را شناسايى و به مردم معرفى خواهد كرد.

وى يادآور شد: صبح وقتى با هلىكوپتر مسير را طى كردم در مســير ديدم جلــوى خانه مردم چادر زده شــده است به نظرم اين كار درستى است. بايد نزديك خانه افراد چادر بزنيد اگر اردوگاه درســت كنيم حتما درســت نيســت.روحانى خطاب به مسئولان بيان كرد: هر كســى نياز به كمك و چــادر دارد، كمك كنيم و خيلــى در اين زمينه ســختگيرى نكنيــم. در اين زمينه مقدارى دست و دلباز باشيم. به گزارش ايسنا، همچنين محمدجــواد ظريف، وزيــر امور خارجه ايــران ضمن تشــكر از جامعه بينالملل بابت پيشنهاد كمكهايشان اعلام كــرد كه در حال حاضر ايــران توانايى مديريت بحران زلزله كرمانشاه را با منابع داخلى دارد.

درماندگـى زلزلهزدگان از سـرما، نبـود چادر و امكانات

با ايــن حال يكــى از زلزلــهزدگان مىگويد: از بحــث چادر و نبــود كمكهاى لازم بــه خصوص در مناطق جنوبى شــهر هم كه بگذريم، يــك نفر بايد به اين ســوال ما جواب بدهد كه تكليــف خانوادههاى ما كه زير آوار هســتند، چه مىشود؟ آن هم در حالى كه تاكنون اقدامى براى بيرون آوردن آنها نشده است.به گزارش ايلنا، در لحظه ورود به خيابان فرماندارى شهر سرپل ذهاب نالههاى پدر و مادرانى به چشم مىخورد كــه همچنان از وضعيــت فرزندان و اعضــاى خانواده خود كه در زير آوار هســتند، اطلاعى ندارند. يكى از افراد حاضــر در حالى كه با فرياد رو به فرماندارى از مســئولان درخواســت كمك مىكرد گفت: دو شب از زلزله مىگذرد با اســترس و نگرانى فراوان شب را به صبح رســاندهايم در حالى كه اعلام كردهاند؛ چادرهاى بسيارى به اين منطقه ارسال شده است، اما همچنان در

خيابان و بدون چادر با خانواده در انتظار كمك هستيم.

عمليات احداث منازل هموطنان زلزله زده به زودى آغاز شود

فرمانده كل سپاه نيز گفت : عمليات آواربردارى را از ســاعات اوليــه پس از زلزله شــروع كرده ايم و مــى خواهيم احداث منازل مناطق روســتايى را كه به بسيج و سپاه واگذار شده است به سرعت آغاز كنيم.

به گزارش ايســنا، سردار سرلشكر پاسدار محمد علــى جعفــرى در ادامه روند بازديــد از مناطق زلزله زده كرمانشــاه و مديريت ميدانــى يگانهاى خدمات رســان سپاه به هموطنان زلزله زده با بيان اينكه كانون زلزلهاى كه ســه شــب پيش رخ داد عمدتا شهرســتان سرپل ذهاب(دشت ذهاب)، شهرستان دالاهو، دامنه اى از اسلام آباد و قصر شيرين بود، گفت: متاسفانه بخش عمــده اى از تخريب در ســرپل ذهاب و روســتاهاى اطراف رخ داد.

برآورد اوليه خسارات زلزله

معــاون عمرانــى اســتاندار كرمانشــاه گفــت: برآورد اوليه خســارات زلزله 1800 ميليارد تومان به رئيسجمهور ارائه شــد.به گزارش خبرگزارى تسنيم، مجتبى نيككردار در حاشــيه جلســه ســتاد بحران در كرمانشــاه در جمــع خبرنگاران با تأكيد بــر اينكه در كمكرسانى به مردم بايد تسريع شود، گفت: در دادن امكانــات به زلزلــه زدگان نهايت تــلاش خودمان را انجــام مىدهيم.وى با بيان اين كه آواربردارى از ظهر ديروز سه شــنبه پايان يافت، اضافه كرد: الان بايد به نيازهاى اوليه مردم اســتان رسيدگى شود و تا اسكان موقت در يك شرايط مناسب انجام گيرد.

عذرخواهـى متفـاوت نامـزد انتخابات رياسـت جمهورى از زلزلهزدگان

به گــزارش ايلنا ،ســيدمصطفى ميرســليم نامزد انتخابات رياستجمهورى يادداشتى درخصوص زلزله غرب كشــور نوشت:من شخصا خود را موظف مىدانم از همميهنان عزيز بهويژه زلزلهزدگان عذرخواهى كنم چراكه سياستهاى كلى مقابله با سوانح طبيعى بهويژه زلزلــه در 1384 تدوين و ابلاغ شــده اســت و اكنون دوازده ســال از آن تاريخ مىگذرد و قدم شايســتهاى براى عملياتى كردن آن مصوبه انجام نگرفته است.

سقف هيچ مسكن مهرى در زلزله فرو نريخت

بنا بر اخبار ديگرى فرشــيد صالحى مدير روابط عمومــى اداره راه و شهرســازى اســتان كرمانشــاه در گفتوگــو با تســنيم، اذعان كــرد: نمىخواهيم از پروژههاى مسكن مهر حمايت كنيم، اما خوشبختانه در زلزله اخير سقف هيچ خانهاى از اين طرح پايين نيامد.

آمار جديد تعداد مصدومان زلزله كرمانشاه

به گزارش ايســنا، قاســم جــان بابايــى، معاون درمــان وزيــر بهداشــت از افزايش شــمار مصدومان زلزله كرمانشــاه بــه 8717 نفر خبــر داد و گفت: 40 روانشــناس در قالب 20 تيم به مناطق اعزام شدهاند تا خدمات سلامت روان را در بيمارستانها به مصدومان و خانوادههاى آنان ارائه دهند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،براســاس اعلام پزشــكى قانونى استان كرمانشــاه تعداد كشته شدگان نيز به 435 نفر رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.