تكذيب خبر پيشنهاد كمك امارات به زلزله زدگان ايران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، خبر تماس تلفنى وليعهد ابوظبى با رئيس جمهورى ايران مبنى بر پيشنهاد كمك امارات به زلزله زدگان را جعلى و كذب خواند.بهرام قاسمى در گفت و گو با ايرنا، در خصوص خبر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر تماس تلفنى وليعهد ابوظبى با رئيس جمهور اسلامى ايران و پيشنهاد كمك امارات به زلزله زدگان غرب كشورمان گفــت: اين خبر اساســاً جعلى و كذب اســت و چنين تماس و پيشــنهادى انجام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.