و كمك با قوت ادامه يابد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رهبــر معظــم انقلاب اســلامى ديشــب در جلســهاى با حضور رؤساى قواى سه گانه و تنى چند از مســئولان كشــور با ابراز تأسف عميق از حادثه بســيار تلخ زلزله كرمانشــاه و با تقدير از حضور مســئولان در مناطق زلزله زده و همدردى بــا مردم تأكيــد كردند: اين همــدردى ها بايد در عرصــه عمــل و كمك به مــردم با قــوت ادامه پيــدا كند تا از مشــكلات و رنج مــردم بكاهد.به گزارش مهر، حضرت آيت ا... خامنهاى با اشــاره به داغدار شــدن مــردم كرمانشــاه در اين حادثه گفتند: مــا در اين غم با مــردم دلاور و مرزبانان دلير اســتان كرمانشاه شريك هســتيم.رهبر معظم انقلاب اسلامى افزودند: مصيبت و فقدان عزيزان تلخ و ســخت اســت اما اميدواريم خداوند متعال ســكينه و آرامش خود را بر دل هاى خانواده هاى داغدار نازل، و چشــمان آنان را به لطف و رحمت خود روشن كند.ايشــان، جارى شدن خون محبت و هميــارى در رگ هــاى جامعــه اســلامى را از تاثيــرات اين گونه حوادث دانســتند و گفتند: اين حــوادث همه را به حضور در صحنه هاى هميارى وارد مــى كنــد و اميدواريم در اثــر اين محبت و بــرادرى، بركات الهى شــامل حال مــردم دلاورِ سرزمين پهلوان پرور كرمانشاه و همه ملت ايران شــود.حضرت آيت ا... خامنه اى، حادثه تلخ اخير را آزمايشــى الهــى و ميدانى بــراى اداى وظيفه مســئولان برشــمردند و اذعان كردند: در اين دو روز مســئولان از جمله رئيس جمهــور محترم با حضور در ميان مردم مصيبت زده با آنان همدردى كردنــد و اميدواريــم اين همــدردى ها در عرصه عمل و كمــك به مردم نيز با قــوت ادامه يابد و از مشــكلات و درد و رنج مردم با توجه به هواى سرد و در پيش بودن فصل دشوار سرما بكاهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.