ضرورت بازنگرى در متن درسى وصاياى امام (ره)

KHABAR JONOOB - - اخبار -

حجت الاسلام عسكرى، عضو هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامى بازنگرى در متن درســى وصاياى امام (ره) و اســاتيد ارائه دهنده آن در دانشگاه آزاد را يك ضرورت جدى و غيرقابل انكار دانست و تأكيد كرد: فردى كه درس وصايا را مى خواهد تدريس كند، بايد حداقل هاى شــخصيت عرفانى و دينى امام (ره) را بشناسد و خود نيز اهليت آن را داشته باشد.

علــى عســكرى، در گفت و گو بــا خبرگزارى آنا، با اشــاره به تلاشهاى دانشــگاه آزاد اسلامى در راســتاى اهداف انقلاب اسلامى، يكى از اين اقدامات را گنجاندن درس وصاياى امام (ره) در واحدهاى درسى دانشجويان خواند و در عين حال از روند اجراى اين طرح و ارائه اين واحد درسى انتقاد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.