افت 14 درصدى سپرده دولت نزد بانك مركزى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

در پايان شــهريور ماه امســال، بدهى دولت به بانك مركزى (به دليل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 ميليارد تومان افزايش يافته و از طرف ديگر سپرده دولت نزد بانك مركزى 13,9 درصد افت داشته است.به گزارش فارس، همچنين بدهى دولت به بانك مركزى 37 هزار ميليارد تومان درج شده كه رشد 35,1 درصدى را در 6 ماهه اول امسال نشان مىدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.