آگهي مناقصه عمومي به شماره 96/13183

KHABAR JONOOB - - اخبار -

شركت سيمان فارس نو(سهامي عام) درنظردارد نسبت به خريد مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي كاركنان خود از طريق مناقصه عمومي با شـرايط مشـروحه ذيل اقدام نمايد. زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 8/23/1396 لغايت 1396/9/2 محل دريافت اسناد مناقصه : شيراز، بولوارشهيد رجايي (فرهنگ شهر) ، حدفاصل كوچه 26 و 28 پلاك 142 و يا از طريق وب سايت : www.Farsnov.com ميزان تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 000/000/150 (يكصدوپنجاه ميليـون ريـال) به صـورت واريز وجه نقـد يا ضمانـت نامه بانكي دروجه مناقصه گزار مهلـت تحويل پيشـنهادات: حداكثر تـا پايان وقت اداري روز شـنبه مورخ 1396/9/4 بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت درمناقصه حداكثر تا پايان آذر 1396 صورت مي پذيرد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. شـركت در جلسـه توجيهـي طبق تاريخ منـدرج دراسـناد مناقصه الزامي است. مناقصه گزار دررد يا قبول هريك از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است. هزينه درج آگهي دريك نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد. متقاضيـان براي كسـب اطلاعات بيشـترمي توانند با شـماره تلفن 071-36334955 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند. شركت سيمان فارس نو - سهامي عام

«105-2890»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.