بايد براى نقدهاى علمى حقوق بشرى عليه غرب، برنامه داشته باشيم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

آيــت ا... صادق آملى لاريجانى با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزىهاى دقيق بــراى نقــد حقوق بشــر غربى اظهــار كرد: مســائل حقوق بشــرى و شــبهاتى كــه در اين زمينــه عليه جمهورى اســلامى مطرح مى شــود بايد در سطح حوزه و دانشگاه و براى عموم به خوبى تبيين شود.

بــه گــزارش ايلنا، رئيــس قوه قضائيــه در نشســت اعضــاى ســتاد حقــوق بشــر با تاكيــد بر لــزوم در نظــر گرفتــن مباحث حقوق بشــرى از جنبههــاى مختلــف و رعايت ابعاد گوناگــون موضــوع حقوق بشــر در مواجهه با غــرب، تصريح كرد: يكى از جنبه هــاى مهم اين موضوع، ابعاد نظرى حقوق بشــر و بــه ويژه مبانى آن اســت كه متضمن بحث هاى دقيق نظرى و فلسفى است.

وى بــا بيــان ايــن كــه برخى سكولارها پسوند »اسلامى« را براى حقوق بشــر نمى پذيرند، افزود: ما با رجوع به مبانى دينى و معارف قرآنى مشــاهده مى كنيم كه در حوزه هاى نظرى و فلسفى حقوق بشر سخنهاى بســيارى براى ارائه داريم، به عنوان مثــال در اعلاميه جهانى حقوق بشــر بحث »كرامت انســانى« مطرح شده است كه بســيارى از ناظران معتقدند اجمــال كاملاً مضــرى در اين زمينه وجــود دارد و به قــدرى اختلاف بر ســر حقيقت »كرامت انسانى« وجود داشــته كه مجبور شــده اند به همين عبارت مجمل بســنده كنند در حالى كه مقوله »كرامت انسانى« بر اساس آموزه هاى اســلامى و معارف قرآن كريــم به خوبى قابــل تبيين و تحليل معقول اســت در حالى كه بسيارى از فلســفههاى مادى و غير مادى چنين امكانى ندارند.

آيــت ا... آملى لاريجانى با بيان ايــن كــه نبايد تلقى غــرب از حقوق بشــر همانند وحى منزل قلمداد شود، بســيارى از دعــاوى حقوق بشــرى غــرب را قابــل نقــد فنى دانســت و گفــت: ما بر حســب نــگاه توحيدى خود نظريّات بســيار عميق و اساسى در بــاب حقوق بشــر مىتوانيم ارائه كنيم كــه بايد اين نــكات و همچنين شــبهاتى را كه غــرب در مورد نگاه حقوق بشــرى ما مطرح مــى كند در ســطح حــوزه و دانشــگاه و همچنين براى عموم جامعه تبيين كنيم.

رئيــس قــوه قضائيه بــا تاكيد بــر ضــرورت تــلاش همــه جانبــه دســتگاههاى مرتبــط و بــه ويــژه رســانهها بــراى تبيين مبانــى حقوق بشرى جمهورى اسلامى، رفع شبهات و مقابلــه بــا تخريب اذهــان عمومى جامعــه با طرح برخى مســائل حقوق بشــرى اظهار كرد: براى دستيابى به ايــن امر نيازمند شــناخت دقيق زبان تمدنى و فلسفى غرب هستيم كه اين موضوع به زحمت و كار زيادى نياز دارد.آيت ا... آملى لاريجانى بر لزوم برنامهريزىهــاى دقيق ســتاد حقوق بشــر بــراى محاكمه حقوق بشــرى غرب، از محتواى برخى همايش هاى داخلى در زمينه حقوق بشر انتقاد كرد و گفــت: آن چه مــى خواهيم عرضه كنيم بايد با زبان جمهورى اســلامى و ذيل ديدگاه هاى دين مبين اســلام، پيامبــر(ص) و ائمــه معصوميــن (ع) باشــد و ســپس اين مفاهيــم را بايد در حدود فهــم مخاطبان گوناگون به زبانهاى مختلف بيان كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.