روند توليد خودروهاى چينى در ايران معكوس است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك كارشناس صنعت خودرو با بيان اين كه مونتاژ خودرو مزيت اقتصادى براى كشــور به همراه ندارد، گفت: در ســطح جهانى توليــد ابتدايى خودرو در كشــور مادر و توليد انبوه در چين انجام مى شود اما در ايران اين فرآيند كاملاً برعكس است.

ابوالفضــل خلخالــى در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: توســعه زنجيره تأمين خودرو در داخل كشــور يك هدف بســيار مناســب اســت و به نظر مى رســد در شرايط فعلى همكارى قطعه ساز و مجموعه ساز ايرانى با شركاى بين المللى خروجى مناســب ترى نسبت به جوينت شــدن خودروساز دارد.وي بيان كرد: قيمت تمام شــده محصولات در ايران به واســطه نبود بهره ورى بالا است و اين موضوع عاملى شــده تا شــركاى خارجى آنچنان علاقــه اى به صادرات محصولات توليد مشــترك در ايران نداشته باشــند و تنها به بازار داخلى ايران فكر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.