قابل توجه متقاضيان اشتراك روزنامه »خبر جنوب«

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اخيراً برخى از توزيع كنندگان روزنامه و افراد غيرمسئول ضمن مراجعه به مردم به بهانه اشتراك روزنامه »خبرجنوب« مبادرت به اخذ وجه و احياناً صدور قبض بدون آرم و مهر اين روزنامه مى نمايند. روزنامه »خبرجنوب« ضمن سپاس از اعتماد و محبت شـهروندان عزيز به اطلاع مى رسـاند تنها در مقابل مشـتركينى كه از قسمت اشـتراك اين روزنامه واقع در بولوار پاسداران نبش خيابان شهيد فلاحى قسمت اشـتراك روزنامـه »خبرجنـوب« قبض رسـمى ممهور به مهر روزنامه و شـماره كد اشـتراك و فيش بانكى مبنى بر پرداخت وجه اشـتراك به حساب شـماره 166177 بانك سپه شـعبه چهارراه سينماسـعدى شـيراز در اختيار داشته باشند مسئول و در مقابل تعهدات ديگران كه اين روزنامه اطلاعى از آن ندارد، مسئوليتى به عهده نخواهد داشت. ضمنـاً اين روزنامه جهت اشـتراك به هيـچ عنوان وجه نقد دريافت نمى دارد و مشـتركين محترم وجه اشتراك را فقط از طريق سيستم بانكى پرداخت فرمايند. تلفن قسمت اشتراك : مستقيم 38438080

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.