گروههاى بيش از 5 هزار عضو وارد پيام رسان هاى داخلى شوند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دبيــر شــوراى عالــى فضاى مجازى گفت: توصيه ما به كسانى كه كار رســانهاى انجــام مى دهند اين اســت كه اگــر دارنده گروه ها و كانالهــاى بيش از 5 هزار عضو هســتند، در يك پيام رسان داخلى فعال باشــند تــا اگر مــا مجبور به اتخاذ سياستهاى محدود كنندگ ى شــديم، لطمه اى به كار دوســتان رسانه اى وارد نشود.

بــه گــزارش تســنيم حســن فيروزآبــادى تاكيد كرد :هم اكنو ن مذاكراتــى بــا وزارت آمــوزش و پــرورش داشــته ايــم و در حال مقدمات كار براى اينترنت كودكان در مدار سهستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.