ميانگين سنى نخستين تجربه مادرى در سال گذشته

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســخنگوى ســازمان ثبــت احــوال گفــت: ميانگيــن اولين تجربــه مــادر شــدن در تهران به 30 ســال رســيده اســت.به گزارش ايرنا، سيف ا... ابوترابى اظهار كــرد: 57 درصــد زنانى كه در ســال گذشته مادر شدند، كمتر از 30 ســال سن داشتند و ميانگين ســن مادران كه در اين سال فرزنددار شده اند، 29 سال و ميانگين ســن مادران در سال گذشته در اســتان تهران نيز 30 سال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.