اعلام تعرفه هاى جديد اينترنت ثابت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات مصوبه جديد سرويس هاى پرسرعت غيرحجمى را اعلام كرد.

به گــزارش »انتخاب«، محمدجــواد آذرى جهرمــى در صفحه اينســتاگرام خود با انتشــار جدول جديد تعرفه هــاى اينترنت ثابت، نوشــت: اين تعرفه ســرويس هاى غيرحجمى مبتنــى بر يك مصرف منصفانه ‪Fair Usage Policy)‬ ( بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بين 18 شــركت فعال در ارائه ســرويس به رقابت گذاشته خواهد شــد. شــركت ها موظفند جزئيات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشتركين برسانند.

طبيعتــاً فضاى رقابتــى به نفع مصرفكننده نهايى فراهم اســت. وى تاريــخ اجراى اين مصوبه را پيــش از دهم آذرماه اعلام كرده و گفت: اين ســرويس حجمى نيست و در صورت عدول يك مشترك از مصــرف عادلانه، شــركت ها موظف به ارائه ســرويس در حداقل ســرعت پايه (128 كيلو بيت در ثانيــه) تا پايان دوره ماهانه خواهند بود.وزيــر ارتباطات و فناورى اطلاعات همچنين با تأكيد بر اين كه اين تعرفه ها صرفاً براى دسترسى ثابت است، اظهار كرد: در مصرف منصفانــه، ترافيك داخلى حداقل دو برابــر ترافيك بين الملل لحاظ مىشود.مصوبه جديد سرويسهاى پرسرعت غيرحجمى مطابق جدول زير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.