هيچ بهانهاى نمىتواند تنبيه بدنى، زبانى و شخصيتى دانشآموزان را توجيه كند

درخصوص تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان مبالغه شده است رقم مرخصى زايمان در آموزش و پرورش شش برابر دستگاه هاى ديگر است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيــر آموزش و پرورش در نشســت خبرى با اشــاره به برنامه هاى ايــن وزارتخانه گفت: مهمترين ســرفصل برنامه هاى ما توجه به ســند تحول بنيادين است.

به گزارش ايلنا، محمــد بطحايى بيان كرد: ما به ســمتى حركت مىكنيم كه توســعه سند تحول متوازن انجام شــود و به شــكلى باشــد كه ســند تحــول همه برنامههاى آموزش و پرورش را در بر بگيرد.

بطحايى درباره صنــدوق ذخيره فرهنگيان گفت: ســاختار صندوق ذخيره فرهنگيان اصلاح مىشــود. به دنبال آن هســتيم كه مشــكلات صندوق حل شــود و خبرهايى كه بعضاً منتشــر مىشود در اين باره كه همه دارايىهاى صندوق به يغما رفته اســت، درست نيست و ايــن مبالغه آميزى ها درباره صنــدوق فرهنگيان به ارزش سهام و سهامداران لطمه مىزند.

وى اعلام كرد: پرونده تحقيق و تفحص از ذخيره صندوق فرهنگيان تا دو هفته ديگر توسط مجلس ارائه مىشود.

ايده تأسيس بانك فرهنگيان

وزيــر آموزش و پرورش ادامه داد: صحبتهايى دربــاره تأســيس بانك فرهنگيان مطرح شــده كه اين مســأله فقــط در حد يك ايده اســت و هنــوز مجلس شــوراى اســلامى درباره آن نظرى نداده اســت. اين ايــده از طرف فرهنگيان مطرح شــد كــه علاقه دارند دريافــت حقوق و مزاياى خــود را از طريق اين بانك انجام بدهنــد تا بتوانند به طور مثــال وام هاى خوبى نيز دريافت كنند.

بطحايى درباره وضعيت اســتخدام در آموزش و پرورش گفت: امروز يك ميليون و 700 هزار نيروى اســتانى شــاغل و بازنشســته در آموزش و پرورش حضور دارند.

وى تأكيد كرد: اگر طرح جديد مجلس شــوراى اســلامى براى اســتخدام معلمــان به تصويب برســد ما شــاهد مــوج ســهمگينى در بخش نيروى انســانى خواهيــم بود كه تأثير مســتقيم آن بــر كيفيت آموزش و پرورش اســت، البته به دنبال آن هستيم كه نيروهاى حق التدريــس و نهضتى با مكانيســمى كه پيش بينى مىشود؛ به كار گرفته شوند.

آخرين وضعيت معلمان زندانى

اين مقام مســئول درباره آخرين وضعيت معلمان زندانى گفت: پيگير وضعيت معلمان زندانى و معلمان در تبعيد هســتم. تلاش هايى براى اين مسأله صورت گرفته و مذاكراتى انجام شــده است و مذاكراتى انجام داديــم كه بخش هايى كه قابل عفو و بخشــش اســت در مراجع قضايى صــورت بگيرد اما اجازه دهيد براى جلوگيرى از حاشيه سازى توضيحات بيشترى ندهم.

بطحايــى بــا رد اين مســأله كه برخــى افراد در آمــوزش و پــرورش درس نمىدهنــد ولــى حقــوق مىگيرند و برخى ديگر درس مىدهند اما حقوق زيادى نمىگيرند، خاطرنشــان كرد: به دليل بعضى مشكلات ســاختارى در آموزش و پرورش مــا همكارانى داريم اما كلاس درس نداريم به آن ها بدهيم تا تدريس كنند و در جايــى ديگر كلاس درس داريــم اما نيرو نداريم و مجبوريم از نيروهاى حق التدريســى اســتفاده كنيم. اشكال ســازمانى نيز به ما اجازه نمىدهد كه نيروهاى مازاد يك منطقه را به جاى ديگرى منتقل كنيم.

26 هزار نيرو هر سال در مرخصى زايمان هستند

وى بــا اشــاره به مشــكلات نيروى انســانى و پيچيــده بودن آن در آمــوزش و پرورش گفت: ما 26 هــزار نيروى انســانى داريم كه هر ســال در مرخصى زايمان هستند و اين رقم شش برابر دستگاه هاى ديگر اســت. 11 هزار نيروى ما در سال مأموريت هستند و تعداد زيادى نيز دانشجو هستند. جمع اين ارقام حدود 14 درصد كل نيروى انسانى ماست كه از حرفه خارج مىشود.

آمار بازماندگان از تحصيل

بطحايى درباره آخرين آمار ترك تحصيلكنندگان گفت: آمار ترك تحصيل در ســال هاى گذشته كاهش پيدا كرده اســت اما در مناطق محروم استان سيستان و بلوچســتان افرادى هســتند كه به مدرســه مراجعه نمىكنند.

وى ادامه داد: ما هم اكنون در متوسطه دور دوم 340هــزار بازمانده، در متوســطه دور اول 200 هزار نفــر و در ابتدايى 200 هزار نفــر بازمانده از تحصيل داريم. هر چند اين ميزان عدد بزرگى نيســت اما براى كشورمان زياد است.

هيچ بهانـهاى نمىتوانـد تنبيه بدنى و حتـى زبانى و شخصيتى را توجيه كند

بطحايى با انتقاد از تنبيه بدنى در مدارس تصريح كرد: تنبيه بدنى در مــدارس فراوانى زيادى ندارد اما معتقدم كه با صدور بخشــنامه به تنهايى نمىتوان اين مسأله را از بين برد بلكه بايد نظارت ها تقويت شود و هيــچ گونه بهانه اى نمىتواند تنبيه بدنى و حتى زبانى و شــخصيتى را توجيه كند و مــواردى كه به ما اعلام مىشــود به شــدت با آن برخورد مىشــود و ما آن را پيگيرى مىكنيم. از طرف ديگــر بعضى دانشآموزان به خاطر كج رفتارى هــا، تعرضها و بىادبىهايى نيز به شــخصيت معلم انجــام مىدهند كه اين مســأله نيز درست نيســت زيرا اهانت به يك معلم اهانت به همه معلم هاست.

بطحايي: به دنبال آن هستيم كه مشكلات صندوق حل شود و خبرهايى كه بعضاً منتشر مىشود در اين باره كه همه دارايىهاى صندوق به يغما رفته است، درست نيست و اين مبالغه آميزى ها درباره صندوق فرهنگيان به ارزش سهام و سهامداران لطمه مىزند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.