مخالفت با كاهش هزينه شكار حيات وحش ايران به وسيله خارجى ها

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هيات عمومى ديوان عدالت ادارى درخواســت ابطــال آيين نامه افزايش هزينه شــكار حيات وحــش ايران بــه وســيله اتباع بيگانه را رد كرد.ايســنا اين خبر را منتشر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.