32ميليون بيمه شد ه رايگان بايد پول بدهند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديرعامــل ســازمان بيمــه ســلامت ايران گفــت: 32 ميليون نفرى كه وســع مالى دارند بايد د ر پرداخت حق بيمه با ســازمان بيمه سلامت مشاركت كنند.به گزارش مهر، طاهــر موهبتــى در خصوص مشــكلات پيش روى سازمان بيمه ســلامت، اظهارداشــت:40 ميليون نفــر تحت پوشــش بيمه ســلامت هســتند كه از اين تعــداد و به جز افــراد تحت پوشــش كميتــه امداد و بهزيســتى كــه بايد بيمــه آن ها رايگان باشــد، 32 ميليون نفر ديگر در كشــور به صورت رايگان بيمه شــده و ســالانه 17 هــزار ميليارد تومان بار مالى براى سازمان ايجاد كرده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.