رايزنى براى كسر از خدمت كارآفرينان مشمول سربازى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

محمــد مهــدى تندگويــان معاونت ســاماندهى امور جوانان با اشــاره به طرح» سرباز ـ مهارت« و برگزارى جلســه مشترك با ستاد كل نيروهاى مســلح در اين زمينه گفت: در ايــن طرح نزديك به 21 نهاد درگير هستند كه اميدواريم د ر صــورت انعقاد تفاهم نامــه بتوانيم براى ســمن هــاى فعــال در حوزه اشــتغال و كارآفرينــى امتيازاتــى مانند كســر از خدمت و ســربازى امريه را اجرا كنيم.ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.