ايران برنده بيشترين جوايز جشنواره بين المللى بازى هاى موبايل خاورميانه

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دومين دوره از جوايز بيــن المللى بازى هاى موبايل MENA خاورميانه برگزار شد كه نمايندگان زيادى از ايران در اين مسابقات نامــزد دريافت جايــزه در بخش اصلى رقابت ها شــدند و در نهايت عناوين برتر اين دوره را به دست آوردند.

بــه گزارش ايرنا، در پايان رقابت هــاى جوايز بين المللى بازى هاى موبايل MENA بازى هاى برتر اســتوديوهاى ايرانى توانستند در رقابت با عناوينى از كشــورهاى امارات، كويــت، لبنان، تونس، عربســتان ســعودى و ديگر كشورهاى منطقه، بيشــترين جوايز را از آن خود كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.