پيگيرى وزارت بهداشت براى اصلاح ميزان سبوس گيرى از آرد نانوايىها

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــر دفتــر بهبــود تغذيه وزارت بهداشــت بــا بيــان ايــن كه ميــزان ســبوس گيرى در نانوايىهــاى ســنتى بايــد اصــلاح شــود گفــت: در ايــن خصوص مقاومتهايى از ســوى ســودجويان وجــود دارد اما اين موضوع با تاكيد بيشتر از سوى وزارت بهداشت دنبال مى شود. به گزارش ايسنا، زهرا عبداللهى در مراســم بزرگداشت روز ملى نان بــا بيان اين كه بخش زيادى از كلسيم، فسفر و آهن اقشار كم درآمــد از نان كامــل تامين مى شــود، تصريح كرد: اگر زنجيره آرد و نــان را بــا هــم در نظــر بگيريــم و اين زنجيره را اصلاح كنيم، نان ســالم خواهيم داشــت كــه در نهايت اين امــر منجر به افزايش كيفيت نان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.