مهناز افشار: وارد كردن شيرخشك فاسد توسط همسرم جنايتى نيست كه بتوان از كنار آن گذشت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مهناز افشــار در يك نشســت خبرى در پاسخ به سؤالى درباره واردات شيرخشك هاى فاسد از سوى همسرش، ياسين رامين، گفت: من هيچ فرارى از موضوعى كه درباره همسرم مطرح مىشود نكرده ام، چون اين كه مطرح مىكنند شيرخشــك فاسد وارد كرده و باعث كشــته شدن بچه ها شده، جنايتى نيست كه بتوان از كنار آن گذشت، همسر من هفت ماه بابت پرونده اى كه برايش تشكيل شده به زندان رفته و پرونده او هنوز باز است و با اين فضاهايى كه عليه او درست شده بعيد نيست محكوم هم بشود ولى اجازه بدهيد محكوم بشود بعد ببينيد به چه چيزى محكوم شده.

ايــن بازيگر ســينما تأكيد كرد: من يك مــادرم و اين موضوع كــه درباره پرونده همســرم مطرح شــده براى من قطعاً مهم اســت چــون حتماً به ايــن فكر مىكنم كــه فرزندم را با چــه پولى بزرگ مىكنــم. فــرض بگيريــم كه من اســتقلال مالى داشــته باشــم و از درآمــد همســرم ارتزاق نكنــم، اما به هر حــال بايد بدانم همســرم چه انســانى اســت. مطمئن باشــيد من هم به اندازه شــما پيگير اين موضوع هستم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.