آغاز موج آنفلوآنزا د ر كشور ربطى به زائران كربلا ندارد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معــاون اداره بيمــارى هــاى واگيــر وزارت بهداشــت تأكيــد كــرد كــه مــردم نگــران بيمارى هاى تنفســى زائران كربلا نباشند؛ چــرا كــه در روزهــاى ســفر بــه دليــ لنداشــت نفرص تاســتراح ت كافــى، بيمــارى هايــى ماننــد ســرماخوردگى، عوارض بيشترى دارند و اين به معنى شيوع بيمارى جديد نيست.

محمــود نبــوى د رگفت وگو با ايسنا، درباره رصد بيمارى هاى تنفسى واگير زائران اربعين حسينى توضيــح داد و گفــت: ويــروس آنفلوآنزا در حــال حاضر در ايران نيز شروع شــده و اين طور نيست كه بگوييم فقط در عراق است و در ايران نيست. مردم در روزهايى كه سفر نمىكنند، اگر به سرماخوردگ ى مبتلا شوند، چند روز اول استراحت مىكنند و كمتر به عوارضى مانند برونشــيت، ذات الريــه و ... دچار مىشــوند، اما زمانى كه در ســفر هستند مانند روزهاى اربعين و حج، به دليل نداشــتن فرصت استراحت كافى، شــاهد عــوارض بيشــترى خواهند بود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.