اعطاى تابعيت به كودكان بى شناسنامه آسان شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس از مصوبه اين كميسيون براى بهبود وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى خبر داد.

به گزارش ايســنا، پروانه مافى اظهار كرد: موضوع تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى در جلســه ديروز (سهشــنبه) كميســيون شــوراها مــورد بحث و بررســى قــرار گرفت و مــوادى به تصويب رســيد كه مشــكلات زيادى را حل خواهد كرد.وى افزود: پيش از اين گفته شده بود براى تابعيــت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى بايد پس از 18 ســالگى تا يك ســال اقدام شــود اما اطلاع رسانى خوبى نشــده بود و بسيارى معتقد بودند كه اين كار باعث تضييع حقوق افراد مى شــود، بنابراين در مصوبه كميســيون شوراها مقرر شد مشــمولين اين حكم كه به 18 سالگى رسيده اند تا سال 1404 مى توانند براى تقاضاى تابعيت ايرانى اقدام كنند.

رئيس فراكســيون خانواده مجلس ادامه داد: مصوبه ديگر كميسيون شوراها

ايــن بود كه از تاريخ تصويــب اين قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى كه در ايران متولد مى شــوند و ازدواج والدينشــان با رعايت ماده 1060 قانون مدنى و ثبت شــده باشــد بعد از رسيدن به 18 سالگى تا 25 سالگى مى توانند بدون رعايت شرط سكونت در ايران تابعيت ايرانى بگيرند.

مافــى همچنين گفت: طبق مصوبه ديگر كميســيون شــوراها كه براســاس پيشــنهاد كميســيون به تصويب رســيد، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى بــا مــردان خارجــى كه در ايران متولد شــده اند تا ســن 18 ســالگى از حقوق شــهروندى مثل آموزش، بهداشــت و غيره بهره مند مى شــوند و كارت اقامت آن هــا در ايــن مدت به منزله شناســنامه خواهد بود. وى ابــراز اميدوارى كرد كــه مصوبــات كميســيون شــوراها درباره تســهيل تابعيــت فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ايرانــى بــا مــردان خارجــى در صحــن علنى مجلــس نيز به تصويب برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.