اطلاعيه شرط حداقل سن و مدرك تحصيلى در ثبت نام آزمون قضاوت 1396

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاونت منابع انســانى قوه قضائيــه اطلاعيه شــرط حداقل ســن و مدرك تحصيلى در ثبت نــام آزمون قضــاوت 1396 را صادر كرد.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در ايــن اطلاعيه آمده است:

2 دســته از متقاضيــان بــه شــرح زير، منعى بــراى ثبت نام و شــركت در آزمــون نخواهند داشت:

1- متقاضيانــى كه تا پايان سال 1396 به سن 22 سال تمام مىرســند. بــر اين اســاس و به طور كلى متولدين 65/07/23 تا 12/29/74مىتوانند در اين آزمون ثبت نام و شركت كنند.

2- متقاضيانــى كــه تــا پايــان ســال 1396 موفــق بــه اخذ مــدرك كارشناســى حقوق يا رشــته هاى مرتبــط با حقوق مىشوند.

ضمناً يــادآورى مىشــود مهلــت ثبت نــام تا پايــان روز پنج شــنبه مــورخ 96/08/25 تمديــد شــده اســت و ايــن مهلــت بــه هيــچ وجــه تمديد نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.