كشف 1128 كانتينر كالاى قاچاق در بندرعباس

KHABAR JONOOB - - اخبار -

به دنبــال اقدامات اطلاعاتــى و عملياتى ســربازان گمنام امام زمان(عــج) در اداره كل اطلاعات اســتان هرمــزگان و با هماهنگى دســتگاه قضايــى، يــك باند ســازمان يافتــه قاچاق كالا شناســايى و منهدم شــد كــه 23 نفر از اعضــاى آن دســتگير و تحويل مراجع قضايى شدند.

به گزارش ايلنا، در تحقيقات و بررسى هاى به عمل آمده تعداد 1128 كانتينر شــامل لوازم ادارى، خانگى، ورزشــى، ســاختمانى و هتلدارى طى سال هاى 94 تا اوايل 96 توسط اين عده اثبات گرديده است.

در ايــن تحقيقات مشــخص شــد متهمين با اســتفاده از اســناد مجعــول و اظهار خلاف واقع و همچنين تبانــى با برخى از كاركنان دســتگاه هاى مختلف، اقدام به خروج غيرقانونــى اين ميزان كالا از گمرك نموده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.