مرحومه بانو آفاق (انيس) محمديان (همسر آقاي مجيد كسرائيان)

بازگشت همه به سوي اوست با نهايت تأثر و تألم درگذشت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

را به اطلاع ميرساند. مراسم تشييع و تدفين پيكرپاك آن عزيـز بزرگوار امروز چهارشـنبه ‪8//96 24‬سـاعت 10 صبـح در دارالرحمـه شـيراز و همچنيـن مراسـم بزرگداشـت آن مرحومـه روز پنجشـنبه ‪8//96 25‬از ساعت 30/2 الي 4 بعدازظهر در مسجدالزهرا(س) واقع در خيابان ساحلي برگزار ميگردد. حضور شما عزيزان در اين مراسـم و قرائـت فاتحه موجب شـادي روح آن مرحومه و تسليخاطر بازماندگان خواهد بود. «103-641»

خانوادههاي: كسرائيان، محمديان و فاميلهاي وابسته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.