ولايتى: حريرى مىخواست ميان ايران و عربستان وساطت كند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مشــاور بيــن الملــل رهبــر معظم انقلاب با اشــاره بــه اظهارات نخســت وزير مســتعفى لبنان عنوان كرد: اين كه حريــرى اعلام كــرده در ديــدار اخير به بنده گفتــه »ايران در امــور داخلى لبنان دخالت نكند«، درســت نيست چرا كه او اصلاً چنين حرفــى در آن ملاقات نزد.به گزارش انتخاب، على اكبر ولايتى افزود: آن چه درباره اين ملاقات عنوان شــد كه ملاقاتى تند و خشــن بوده، دروغ بوده و القائات ســعودى ها و ديگرانى اســت كه مايل نيســتند لبنــان را در آرامش ببينند. وى گفــت: غيــر از بنده و حريــرى، دو نفــر از طرف آنان و ســفير مــا در لبنان هــم در آن ملاقــات حضور داشــتند. در آن ملاقــات حريــرى مى خواســت ميان جمهورى اســلامى و عربســتان وساطت كنــد، بنده گفتم ما مشــكلى بــا مذاكره نداريم و از آن اســتقبال مى كنيم.مشاور بيــن الملــل رهبرمعظــم انقــلاب تاكيد كــرد: من همچنيــن به حريــرى گفتم كه عربســتان حدود سه ســال است كه مردم بىگنــاه يمن را بمبــاران مىكند و غذا و دارو به آنان نمىرســاند، 700 هزار نفر در يمــن وبــا گرفتهاند و ايــن موضوع ربطــى به سياســت نــدارد. بــه حريرى گفتم به ســعودىها بگويد كــه به لحاظ انســانى اين مشكلات را براى مردم يمن ايجاد نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.