جلسه نمايندگان با معاون روحانى درباره تفكيك وزارتخانه ها

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضــو كميســيون اجتماعى مجلس از بررســى اصلاح و تغيير ساختار دولت در جلســه اين كميسيون با حضور معاون رئيس جمهور خبر داد.به گزارش تسنيم، محمد وحدتى عضو كميســيون اجتماعى مجلس اظهار كرد: در اين جلسه موضوع اصلاح و تغيير ســاختار دولت با حضور جمشــيد انصــارى رئيس ســازمان امور اســتخدامى و ادارى دولت بررســى شد. وى بــا بيان اين كه در اين جلســه آقاى انصــارى نقطه نظرات خــود را در مورد اصلاح ســاختار دولت عنوان كرد، افزود: قرار است دولت به منظور اصلاح ساختار دولت لايحهاى را به مجلس ارائه كند كه بــر اســاس آن در 6 وزارتخانه تغييراتى ايجاد شــود كه وزارت راه و شهرسازى به راه و ترابرى و مســكن و شهرســازى تبديل مىشــود كــه بر اين اســاس امور شــهردارى هــا از وزارت كشــور جــدا و بــه زير مجموعــه وزارت مســكن و شهرسازى منتقل مىشــود. همچنين رفاه از وزارت كار و تعــاون اجتماعى منفك مىشــود و وزارت ورزش و جوانان نيز منتزع مىشــود و همچنيــن وزارت نيرو باقــى مىمانــد و وزارت آب، محيــط زيســت و منابــع طبيعــى نيــز تشــكيل مى شــود.وحدتى با بيان اين كه بر اساس ايــن اصلاحــات وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به وزارت توســعه تجارت و صنعــت و معــدن تبديل مىشــود، گفت: در نهايــت بر اســاس اين تغييــرات قرار اســت توسعه روســتايى به وزارت جهاد كشــاورزى منتقل شــود. وى با بيان اين كــه اكثريت اعضــاى كميســيون با اين موضوع به طور ضمنى مخالف هســتند، ادامه داد: اعضاى كميسيون معتقد هستند كــه اولويــت هــاى مهمترى نســبت به تغيير و اصلاح ســاختار دولت در كشور وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.