همه سياسيون توئيتر باز!

KHABAR JONOOB - - سياسي -

خوشبينترين افراد هم تصور نمىكردند كه ســيد احمد خاتمى به توئيتر فيلتر شــده در ايران بپيوندد.

عصرايران نوشــت: كمى به عقب برگرديم؛ مثلاً به روزهايى كه كمى مانده به نيمه شــب، شنيده شد كه قرار اســت محمود صادقى، نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى درگير شود. صادقى خود را به خانهاش رساند، فيلترشكن تلفن همراهش را روشن و فوراً ماجرا را در توئيتر منتشــر كرد. هنوز نيم ســاعت نگذشــته بود كه تمام رسانه ها خبردار شــدند. توئيتر و اينســتاگرام به جريان افتاد و در نهايت كار به جايى رســيد كه صادقى اطلاع رســانى آن چه در منزل مى گذشــت را از طريق آن به رسانهها مىرساند و مردم هم آن چه در مقابل منزل بود. دســت آخر هم با جمله اى با اين مضمون كه »همه چيز رو به راه است و مشكل برطرف شد، ختم شد«.

كمــى جلوتر بياييم، مثلاً به دوره اى كه توئيتر منســوب بــه رئيس جمهورى ايران فعالتر شــد. روحانى در دوره اول رياســت جمهورىاش به گونه اى ديگر از آن چه در دولت دوازدهم حرف مىزند، حرف مىزد.

در همين حوالى، اصولگرايان هم از قافله عقب نمانده اند، براى اولين مثال مى توانيم به ســراغ حميد رســايى برويم. نماينده دور قبل مجلس شوراى اسلامى كه اين روزها كه بيكارتر شده است، بيشتر دست به توئيت كردن مىبرد.

شايد خيلىها هنوز توئيت او در روز راىگيرى را يادشان باشد: »يك گله #گوسفند اگر فرمانده شــيرى داشــت، مثل # شــير عمل مى كند و يك گله شــير اگــر # فرمانده گوسفندى داشت، مثل گوسفند عمل مىكند. # انتخاب_ با_خودمان_است«. رسايى البته از توئيتر فيلتر شده در ايران، بيشتر براى جواب دادن به اين و آن استفاده مىكند؛ تفاوتى هم ندارد كه آن شــخص، حسام الدين آشنا باشــد يا دونالد ترامپ. او هم مثل بسيارى از هم طيف هايش توئيتر را به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى ابرازنظر استفاده مىكند.

»مايه تأسف جهان اسلام است نيروهايى كه جان خود را به آسانى فدا مى كنند، به جاى آن كه مقابل اســرائيل باشند، مردم خود را ترور مىكنند«. اين توئيت على مطهرى، نايب رئيس مجلس اســت. همان كســى كه بعد از انتخابات رياســتجمهورى و پيروزى حســن روحانى كه مورد حمايتش بود نوشــت: »برنده انتخابات آيت ا... هاشمى است كه گفت ديگر به خاطر آگاهى مردم، نگران آينده انقلاب اســلامى نيســتم«. مطهرى، شــايد بيشــتر از خيلى از سياســتمداران، كار كردن با توئيتر را مى داند. مى داند كه درســت در چه زمانى بايد درباره چه چيزى اظهار نظر كند و شــايد به همين دليل هم، اين نماينده كه البته از نظر فرهنگى به اصولگرايان ســنتى شــبيه است و از نظر سياسى به اصلاح طلبان، توئيتــرى پر بازديد دارد. يكى ديگر اصولگرايانــى كه حالا به جهت دور افتادن از فضاى خبرى سياســت، توئيتربازى اش بيشــتر از قبل گُل كرده، غلامعلى حداد عادل است. شايد توئيت هاى او براى مخاطبان اين شبكه اجتماعى آن چنان كه توئيت هاى مثلاً محمد جواد ظريف مخاطب دارد، مخاطب نداشــته باشــد، اما او سعى كرده با همين تعداد مخاطبى كه دارد، حرف هايش را به گوش جامعه برســاند. حرف هايى در يك دايره وســيع موضوعى كــه از اظهــار نظر درباره كودتاى 28 مرداد با اين توئيت كــه »كودتاى 28 مرداد درس عبرتى هميشگى براى ملت ايران است تا بداند آمريكا مدافع دموكراسى نيست بلكه حامى ديكتاتورهاى وابســته به آمريكاســت« را در بر مىگيرد تا تشــكر از رامبد جوان. اينكه شــهيندخت مولاوردى درســت در روزهايى كه بحث حضور زنان در ورزشگاه بحث داغ روز است، در توئيتر مىنويسد »ماده 89 منشور # حقوق_شهروندى: حق همه شهروندان به ويژه # زنان است كه به امكانات ورزشى و آموزشى و تفريحات سالم دسترسى داشته باشــند« نشــان از آن دارد كه او خوب مى داند بايد از اين شبكه چطور استفاده كند. اين كه او براى آزادســازى زنان زندانى و جمع آورى كمك براى آنها توئيت مىكند، نشان مى دهد كه از قدرت نفوذ اين شبكه اجتماعى فيلتر شده در بين مردم آگاه است و البته اينكه او در پاســخ به وحيد يامين پور كه مطلبى در توئيترش نوشته بود كه به گفته مولاوردى در اينستاگرام طعنه زده بود، پاسخ مىدهد، يعنى اينكه به خوبى اين فضا را دنبال مىكند. فضايى كه قطعاً او هم مانند بســيارى از مردم، مجبور اســت با فيلترشكن به آن دسترسى پيدا كند.

آن چه بيشتر از هر چيز مى تواند در اين روزها براى توئيتربازها جذاب باشد، آمدن سيد احمد خاتمى، امام جمعه موقت تهران به اين شبكه اجتماعى است؛ مردى كه نظراتش در خطبههاى نماز جمعه و سخنرانىها به گونهاى است كه شايد حتى خوشبينترين افراد هــم تصور نمىكردند كه او به توئيتر فيلتر شــده در ايران بپيونــدد. اما ويدئويى كه از او درباره حضورش در اين شبكه منتشر شد شايد جواب بسيارى را به روشنى داد. ويدئويى كــه در آن بــا اظهار اينكه »هيچگاه روحانيون را از ورود در فضاى مجازى باز نداشــتم كه اين فضا يك ابزار پيام رســانى اســت، چرا پيام حق در آن نيايد« مىگويد: »بر اساس احســاس تكليف و وظيفه وارد فضاى شبكههاى اجتماعى شــدم مانند ورودم درفضاهاى ديگر تدريس، تبليغ، تاليف و...«.

حــالا، آمدن ســيد احمد خاتمــى را اگر در كنــار صحبت هاى محمــد جواد آذرى جهرمــى، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات كه به گفته خودش با مجوز كارگروه تعيين مصاديق، دسترســى به تمام سايتها و شــبكههاى اجتماعى فيلتر شده را دارد و نيازى به اســتفادهاش از فيلترشكن نيســت، بگذريم كه در توئيترش نوشت »خبر اعلام حضور علما و ائمــه محترم جمعه در شــبكههاى اجتماعى مىتواند به گشــايش فصــل جديدى در اين عرصــه كمــك نمايد« و در جايى ديگــر از تلاشها براى رفع فيلتر اين شــبكه اجتماعى سخن گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.