افشاگرىا متاماجزماعه ت ومسجدد ج هو جنهاجرياالستىمدرىربدولاتراحهمدبىقنژاا دي هم د پر ىلوىا داردح؛مدىنژاد

بدانيد تخلفات احمدى نژاد و بقايى فقط سياسى و مالى نيست

KHABAR JONOOB - - سياسي -

كنم و بايد زمان بگذرد تا فرصت مناســبى براى طرح آن باشد. اما همان طور كه قبلاً گفتم امروز هم معتقدم بقايى، احمدى نژاد را به نابودى كامل مى كشاند و تنها يك اسم از او باقــى مــى ماند. من يك روز بــه احمدى نژاد گفتم شــما به چه دليل به اين فرد سمت مى دهيد دانش دارد كه ندارد، به لحاظ صورت ظاهرى هم كه ظاهر زيبايى ندارد!

يعنى شــما معتقديد آقاى بقايى مطالبى را از آقاى احمدى نژاد مى داند و در همان راستا باج خواهى مى كند؟

چيزى شبيه به اين. من گفتم بين اين سه نفر مسائلى وجود دارد كه آنها را به هم پيوند داده و كار را به جايى رســانده كه براى احمدى نژاد همه چيز در مشايى و بقايى ختم شده است.

چــرا قبلاً مشــايى همه كاره بوده اســت و امروز بقايى؟

همــان حرفى كــه از ابتدا گفتم خود مشــايى باعث شــد كه همــه كاره بقايى شــود. در يك جلســه اى يادم مــى آيد از بقايى نزد آقاى احمدى نــژاد گله مى كردم و بــراى او در مورد تبعــات پيروى از تصميمــات بقايى را توضيــح مىدادم و او نيز حرف هاى من را پذيرفت كه به يكباره بقايى متوجه شد من در دفتر احمدى نژاد هستم به سرعت خود را به دفتر رئيس جمهور رساند و به كل، نظر احمــدى نژاد عوض شــد و در آن لحظه بــود كه فهميدم احمــدى نژاد، احمدى نژاد نيســت بلكه بقايى اســت. يك نكتــه اى را هميــن جــا در پرانتز بگويم كه آقــاى بقايى عواملى را در دفتر احمدى نژاد داشت كه به محض آن كه فردى بدون هماهنگى با او ديدار داشتند برخورد مى كرد. واضح تر بگويم تمام تيم احمدى نژاد توســط بقايى كنترل مى شــد. به نظرم احمدى نــژاد ديگر در مطالب خود نبايد بنويسد خادم ملت بلكه بايد بگويد خادم بقايى!

حلقه اوليه وصل اين سه نفر كجا و چه كسى بود؟ از شــهردارى اين ها باهم بودند يعنى اول مشايى و احمدى نژاد با هم بودند بعد مشايى مسير را براى نزديك شدن بقايى فراهم كرد . من يك موضوع ديگر را بگويم و آن اين كه حتى مشايى هم روى حرف بقايى حرف نمىزد. موقعى كه من عزل شــدم مى خواســتم مصاحبه اى انجام بدهم و همه موضوعات را مطرح كنم. اختلاف من با بقايى از آن زمانى شــدت گرفت كه بقايى بدون هماهنگى با من هيات امنايى براى مســجد ســلمان تعيين كرده بود. بدون هماهنگــى من كه امام جماعــت آن بودم كه در اين رابطه به احمدى نژاد نامه نوشــتم كه مگر اين مســجد بيرون از نهــاد بود كه بــدون هماهنگى با من بــراى آن هيات امنا تعييــن كرديد؟! بقايى بابت اين نامه ناراحت شــد و گفت عزلت مى كنم و گفتم عزل كن. برخى آمدند و پا درميانى كردند كه نامه را پس بگير و به پســتت برگرد من گفتم بــراى مقــام نيامده ام. همان روز مشــايى به من زنگ زد كه شــما بيا نامه اى بنويس كه من منظورم اين نبود و ... كه در پاســخ به او گفتم اين چه حرفى اســت كه مى زنيد يعنى من براى يك پســتى بيايم برخلاف نظرم رفتار كنم. شــما چرا اين حرف را به زبان مى آوريد؟... مشايى گفت بيا اســتخاره كن گفتم باشد كه استخاره كردم و بسيار بد آمد. بعداً متوجه شدم اينها تمام تصميم خود را در دولت و در ســطح كلان در محل ســاختمان سفيد از زمان ناهار تا بعد از آن اتخاذ مى كنند و نقش بيشــتر را هم بقايى به گردن داشــت. من آن جا فهميدم كه هر شــكايتى از بقايى بــه احمدى نژاد فقط دشــمنى هاى احمدى نژاد را بيشــتر مىكند. وقتى حكمى صادر نشــده اســت شما حق نداريد عليــه يك قوه و رئيس قوه قضائيه اين چنين صحبت كنيد بنده طلبه اى هســتم كه قوه قضائيــه برخورد خوبى با من نكرد امــا هيچ موقع مصاحبه اى عليه قــوه قضائيه از من نمــى بينيد. حتى آقاى روحانى كه با هم رفيق بوديم و در عزل من بســيار بد برخورد كرد و اولين نفر مرا عزل كرد امــا هيچگاه درصدد تضعيف دولت و قوه مجريه برنيامدم.

تقابلى كــه امروز انجام مى دهند يعنى صحبت عليه قوه قضائيــه آن هم به گونه اى كه گويا مى خواهند مســتقيم بگوينــد عليه ما وارد عمل شــو، بازداشــت كــن يا قرار محدوديــت صادر كن به چه علت اســت؟ آيا مى خواهند قهرمان سازى كنند؟ به دنبال تشنج و فرار رو به جلوهستند.

يعنــى پرونــده قضايى بقايى بــه محكوميت منجر مىشود؟

بــا توجه بــه اطلاعاتــى كــه دارم و از آنجايى كه به مســائل قضايى آشنا هستم شــك نكنيد كه او محكوم خواهد شــد و خودش هم چون مى داند محكوم مى شــود فــرار رو به جلو را كليد زده و مــى خواهد مملكت را به تشنج بكشد.

بــا توجــه به تخلفــات امروز و پرونــده هايى كه در مورد احمدى نژاد مطرح اســت گفته مى شــود مسائل اقتصــادى را در بــر مى گيرد و از هميــن رو احمدى نژاد تلاش مى كند تا موضوع را سياســى جلوه دهد آيا به نظر شما اين طور است؟

سياســى كه قطعاً نيســت اما غير مالى هست. براى نظــام ما الحمدلله آبروى افراد مهم اســت ولى قطعاً شــما بدانيد فقط تخلفات مالى نيست و غير مالى هم وجود دارد.

منظور شما از غيرمالى چيست؟ يعنى سياسى و مالى نيست.

محكوميت در انتظار آقاى احمدى نژاد هم هست؟ اگر اين تخلفات ادامه پيدا كند بله.

پس به نظر شــما ادامه ايــن رفتارها به برخورد با خود آقاى احمدى نژاد هم مى رسد؟

صــد در صد مى رســد. جالب اســت وقتــى آقاى احمــدى نــژاد رئيــس جمهور بــود همين آقــاى صادق لاريجانى رئيس قوه قضائيه بود چرا آن زمان اين اتهامات را مطرح نمى كرد؟ چرا امروز بيان مى كند.

ايــن رفتار ها درســت برخــلاف نظر امــام (ره) و آقاســت و اين جرم اســت.اين رفتارها ادامه پيدا كند بايد آقــاى احمدى نژاد هم محكوم شــود. قضيه احمدى نژاد با رفســنجانى و خاتمــى خيلى فرق مى كنــد. آنها حزب و طرفدار دارنــد درحالى كه احمدى نــژاد نه حزب دارد و نه طرفدار. حتى دوســتان خود را هم از دست داده. من از دوستانشــان بودم يك نهى رهبرى را افشــا كردم ببينيد چه بلايى ســر من آوردند و چه اتهاماتى زدند. چه كسى فكــر مى كــرد اميرى فرى كه 30 ســال در ســپاه بود را بــه زندان ببرند. بــه خاطر آن ها ما را بازداشــت كردند. تصور مى كردند ما هم با تخلفات آن ها همراه هستيم. اين افــراد كارى كردند كه همه از آنها دور شــدند از نيكزاد و حســينى وزارت ارشاد گرفته تا حســينى اقتصاد. آقاى خاتمى بالاخــره حزبى دارد طرفدارانــى دارد برخى علما حامى او هســتند اما امروز يــك مرجع را نام ببريد كه از آقاى احمدى نژاد حمايت كند كســى نمانده. من دوستانه مىگويم آقاى احمدى نژاد از اين رفتار فاصله بگيريد من شما را دوست دارم.

يعنى شــما هنوز به احمدى نژاد علاقمند هســتيد و اگــر از بقايــى و مشــايى فاصله بگيرد بــار ديگر از او حمايت مى كنيد؟

بلــه، من اولين نفرى هســتم كه با ايشــان همكارى مــى كنــم و از قدرتى كه دارم اســتفاده مــى كنم رابطه ايشــان را به رهبــرى نزديك كنم. آيا آقــاى احمدى نژاد كــه زمانى رئيس جمهور بود نمى توانســت به جاى آقاى فدايــى به عنوان مشــاور رهبر منصوب شــود؟! آقا دنبال يار و خدمتگذار هســتند. چرا بايد كار به جايى برســد كه عضويــت او در مجمع تشــخيص مصلحت نظــام هم با اما و اگر باشــد. من مــى خواهم بگويم امــروز حتى براى به كار گرفتــن احمــدى نــژاد در حد يك اســتاندار يا وزير هــم اكراه وجــود دارد و اين ها به خاطر كارهايى اســت كــه تا امــروز انجام داده و من از مهر همــكارى كه با او بر پيشــانى ام خورده اســت، شــرمنده ام. مــن خطاب به آقــاى احمــدى نژاد مى گويم لازم اســت برگردد ســمت آقــا و از ايشــان عــذر خواهــى كنــد و راه خدمتگزارى در پيش بگيرد.

بــه نظــر شــما اگــر احمــدى نــژاد برگــردد باز اصولگرايان به او اعتماد خواهند كرد؟

نه ديگر تمام شــد البتــه با ايــن روش، او ديگر به تاريخ ســپرده شد و بعيد مى دانم ديگر احمدى نژاد بتواند به عرصه سياســى بازگردد. ما اگر بخواهيم دوره هاى بعد فردى با خصوصيات مثبت احمدى نژاد داشته باشيم بايد به دنبال فرد جديدى بگرديم كه داراى آن خصلت هاى مثبت به علاوه عقل سياسى باشد .

حجت الاسلام عباس اميرى فر : واضح تر بگويم تمام تيم احمدى نژاد توسط بقايى كنترل مى شد. به نظرم احمدى نژاد ديگر در مطالب خود نبايد بنويسد خادم ملت بلكه بايد بگويد خادم بقايى!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.