امام جمعه اصفهان: من نگفتم بىحجابى سبب بيمارىهاى معده و روده مىشود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

باشــگاه خبرنــگاران نوشــت: » بىحجابى ســبب بيمارىهــاى معده و روده مىشــود«. ايــن مطلــب را يكىدو ســال پيــش، برخى رســانهها بــه حجت الاســلام و المســلمين سيدابوالحســن مهــدوى عضو مجلــس خبــرگان و امام جمعه موقت اصفهان نسبت دادند و ايشان آن را تكذيب كرد. اخيراً يكى از شبكهها، دوباره آن مطلب را منتشــر كرده اســت. نظر اين عضــو مجلس خبرگان را درباره اين موضوع جويا شــديم كه چنين پاسخ داد: متأســفانه براى چندميــن بار، مواجه مىشــوم با خبر دروغى كه نهتنها تا حالا محتوايــش را يك بار هــم در عمر خودم نگفتهام، بلكه برعكسش را مرتب تكرار كــردهام. كســانى هم كه با بنــده ارتباط دارند و روحيه مرا مىشناســند، مىدانند كه من اصلاً اعتقاد ندارم به اينكه وقتى پزشك نيســتم بخواهم در امور پزشكى دخالت بكنم و اين چيزى اســت كه بارها از رســانههاى گروهى هــم گفتهام: وقتى كســى پزشــك نيســت، نبايــد در امور پزشــكى دخالت بكند؛ چنانكه اگر كسى عالم دين نباشــد، نبايد در امور دينى نظر بدهد.اما راجعبه خبــر اخير كه در برخى رســانهها منتشر شــده، اين هم باز دروغ ديگرى است. من به تازگى حتى صحبتى هم دراينزمينه نداشــتهام. انتظار داشــتم عزيــزان خبرنگار وقتــى احتمال صدق و كذب خبرى را مىدهند، حداقل يك تلفن بزنند و ســؤال بكنند؛ بنده كه نمردهام تا بگويند: »دسترسى به او نداريم«. حداقل يــك تلفن مىزدند ببيننــد آيا من جديداً صحبتى كردهام يا نه؛ تا بگويم جديداً هيچ صحبتى نبوده، قديماً هم هر صحبتى بوده، خلاف اين ادعا بود. اگر شــما توانســتيد يــك جــا از صحبتهاى مــن اين مطلب را اســتخراج بكنيد، بنده همه صحبتهاى خودم را پس مىگيرم. اشــكال ديگر اين اســت كه در اصل مطلب تصرف كردهاند و آن را بهصــورت گزينشــى، حــذف و نقــل كردهاند؛ درحالىكه ايــن مطلب را من در رســانههاى گروهى، در خطبههاى نمازجمعــه، در صداوســيما و در جاهاى مختلف بارها گفتهام. حالا نمىدانم چطور يك رسانه از حرفى كه بارها گفته شده، اطلاع ندارد! اما اصل كلام اين است كه آقاى دكتر آلكسيس كارل كه متخصصى سرشــناس اســت و در همــه جهــان بــه تخصــص او اعتــراف دارنــد، مىگويــد اكثــر بيمارىهاى معده و روده ناشــى از ناآرامى و اضطراب اســت. اين كجايش ايــراد دارد؟! اگر مىخواهيد به اين جمله ايــراد بگيريد، خُب بايد به يك متخصص ايراد بگيريد؛ درحالىكه همه متخصصين دنيا اين جمله را مىشنوند و هيچوقت هم مســخره نمىكنند. اين، جملهاى است كه من بارها از ايشان نقل كردهام؛

بعــد گفتهام كه يكــى از چيزهايى كه ســبب آرامش انسان مىشود، پوشش كامل اســت. اين دو جمله را شــما كنار هم نگذاشــتيد. بگذاريد كنــار هم، ببينيد كجايــش قابــل ايراد اســت. بلــه، وقتى اين نظر پزشــك را كنــار مىگذاريد و همينطــور مىگوييــد »بهجاى اســتفاده قرص و دارو، چادر سر بكنيد يا روسرى ســر بكنيــد«، بايد هــم ايــراد بگيريد و مسخره كنيد!

البتــه متخصصان با شــنيدن همين جمله، بازهم متوجه مىشــوند كبراى آن چيســت؛ يعنى آخرش اشخاص متخصص در پزشــكى مىفهمنــد. وليكن اينكه من از اين متخصص نقل مىكنم، بهخاطر اين است كه خودم را پزشك نمىدانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.