حكايتردصلاحيتها

KHABAR JONOOB - - سياسي -

آقاي اميرى فر، با صحبت هاى شما مى توان ايــن نتيجــه را گرفت كه تصميم احمــدى نژاد براى ثبتنام در انتخابات نيز از تحتتاثير بقايى بوده؟

آقــاى بقايــى كه صــد درصــد مى دانســت رد صلاحيت مى شــود و از مدت ها پيش پروندهاش در جريــان بــود و حتــى بــه خوبى مى دانســت كه اساســاً شــوراى نگهبان اجــازه مطرح شــدن او را نخواهد داد كه كار به بررســى صلاحيت برســد. با ايــن وجود كاملاً مشــخص بود كه شــوراى نگهبان احمدى نژاد را هم رد صلاحيت مى كند و من در تمام مصاحبه هايم گفته بودم.

يعنــى نهى مقام معظم رهبرى هم نبود باز رد صلاحيت مى شد؟

بدون شــك رد صلاحيت مى شــد. اصلاً يك دليــل نهى رهبــرى همين بــود كه مى دانســتند رد صلاحيت مى شــود و براى همين بــه مصلحت خود احمــدى نژاد مى دانســتند كه ثبت نــام نكند. دليل آن هــم عملكردى بود كه داشــت. اگــر او دولت را بــه خوبى تحويل مى داد و به دنبال ايجاد جنجال در كشور نبود و سكوت مى كرد امروز چنين نظرى در

موردش ايجاد نمى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.