فقط صداوسيما ملى است؟ رسانه ديگرى ملى نيست؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

در پى زلزله ســر پل ذهاب و قربانى شدن شــمارى از همميهنان در غرب كشور و رواج شــايعاتى درباره تعداد كشــته شده ها و مجروحان و انتشــار اخبار ضد و نقيض در فضاى مجازى، شــبكه خبر تلويزيون مدام زيرنويس مى كند: »به شــايعات توجه نكنيد. اخبار رسمى را تنها از رسانه ملى دنبال كنيد!«.

ساعت24 به نقل از عصر ايران آورده است: اينكه نبايد به شايعات توجه كرد، حرف درستى است اما آيا تنها صداوسيما رسانه ملى است؟ خبرگزارى جمهورى اسلامى رسانه ملى نيســت؟ رسمى نيست؟ فقط صداوسيما رسمى اســت؟ اگر از خبرگزارىهاى رسمى مملكت خبر نقل كنيم شايعه است ولى هر چه شبكه خبر زيرنويس كند، رسمى است؟

اندك زمانى پس از استقرار جمهورى اسلامى كلمه »ملى« را از راديو و تلويزيون برداشــتند و ســازمان راديو وتلويزيون ملى ايران تبديل شــد به »ســازمان صداوسيماى جمهورى اســلامى ايران« ولى حالا همين صداوســيما اصرار دارد خود را با واژه »ملى« توصيف كند. البته اشــكالى ندارد. نمىخواهيم بگوييم اين چگونه رســانه »ملى«اى است كه در مواضع سياسى به انتخابهاى ملى و اكثريت ملت كمتر احترام مىگذارد و چگونه ملى اســت در حالى كه به مناســبتها و چهرههاى ملى همچون »فردوســى« كمتر توجه نشان مىدهد.

اين بحثها و شــرح مبســوط آنهــا را مىگذاريم بــراى فرصتى ديگــر و عجالتاً مىپرســيم آيا تنها صداوسيما رســانه ملى است و هيچ رسانه ديگرى در اين مملكت، ولو دولتى و رسمى، ملى نيست؟

كارى بــه انواع خبرگزارىها و رســانههاى مجوزدار نداريم و تنها به ايرنا اشــاره مىكنيم و مىپرســيم خبرهاى خبرگزارى رســمى دولت و نهادهاى ديگر هم شايعه است؟ اينكه يك كانال رســمى براى انتشــار اخبار وجود داشته باشد و مثلاً يگانه مرجع رسمى ســتاد مديريت بحران باشــد يا سخنگويى تعيين شــود تا اعداد نهايى و رسمى را او اعلام كند، خوب و درســت است. اما اينكه صداوســيما بخواهد از اين فرصت بهره ببرد و خبر و گزارش ديگران را غيررســمى و نامســتند و شــايعه بخواند و تنها خود را مرجع قابل وثوق معرفى كند، سوءاســتفاده هم نباشد، نوعى بهرهبردارى و تفسير انحصارى از رسانه ملى است.

اگر منظور از واژه »ملى« در رســانه ملى، مردمى و ملى اســت، اتفاقاً شــبكههاى اجتماعى و فضاى مجازى نقش رسانه ملى را ايفا مىكنند، هر چند كه در قضايايى از اين دســت و در خبررسانى راست و دروغ به هم آميخته مىشود. اما اگر منظور از »ملى« در واقع رسمى و دولتى است حداقل خبرگزارى رسمى كشور هم ملى و رسمى است. با اين همه به جاى ارجاع به يك سازمان يا رسانه بايد به سازمان و نهاد ارجاع داد. بهترين مثال و نمونه دوران جنگ و خصوصا ماههاى آغازين آن در پاييز 59 اســت كه آمار رســمى رخدادهاى جنگ را ســتاد مشــترك ارتش و بعدتر ســتاد تبليغات جنگ منتشر مىكرد و مهم منبع اســت و صرف پخش از صداوسيما مســتند و رسمى نمىكند. شكل درست اين اســت كه گفته شــود تنها آمار و اخبارى كه ستاد مديريت بحران يا هر مرجع رسمى ديگر اعلام مىكند، موثق است.

حالا اين خبر را به نقل از اين ســتاد چه صداوســيما نقل كند و چه خبرگزارى دولت يــا خبرگزارى قوه قضائيه يا خبرگزارى بخش خصوصى تفاوت نخواهد داشــت. مهم منبع و مرجع خبر است.

اينكــه مــدام بگوييم ايها النــاس! به هوش و بگــوش كه هر چه ديگــران بگويند، نادرست است و شايعه و هر چه ما كه »رسانه ملى« باشيم بگوييم خبر است، قدرى غريب مىنمايد؛ در حالى كه خود اين رســانه هم از اخبار خبرگزارى ها و تحليلهاى ســايتهاى معتبر تغذيه مىكند. پس نقد اول اين اســت كه تنها صداوســيما ملى و رســمى نيســت و دست كم خبرگزارى رسمى كشور هم ملى است. دوم اينكه در اين گونه مواقع كه بازار شــايعات داغ مىشود، ستادى بايد تشكيل شود و اطلاعيه رسمى صادر كند تا رسانهها به آن اســتناد كنند. مثلاً ستاد مديريت بحران يا هلال احمر مىتوانند يك كانال تلگرامى راه بيندازند. در اين حالت چگونه مىتوان گفت شايعه است؟

نكته مهمتر اينكه در اين گونه مواقع ســاعات اوليه مهم است. مىدانيم صداوسيما بايد با جاهاى مختلف هماهنگ كند اما وقتى ساعات اوليه را از دست مىدهند، مردم ديگر منتظر نمىمانند. حمله به مجلس را به ياد آوريم كه صداوسيما در خبر رسانى تأخير كرد. رسانه ملى اگر مىخواهد يگانه مرجع باشد ساعات طلايى اوليه را بايد دريابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.