به خاطرمشايى، احمدىنژاد دوباره افشاگرى مىكند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

روحانى نزديك به محمود احمدى نژاد، گفــت: اگر برخورد بــا حميد بقايى ادامــه پيدا كند، واكنش هاى شــديدترى را از رئيس دولت هاى نهم و دهم شــاهد خواهيم بود.سايت روزنامه اعتماد نوشت: بهمن شــريف زاده، دليــل اصلى احضار مشــايى را اظهارات محمود احمدى نژاد در مورد حمله به سفارت انگلستان خواند و تأكيد كرد كه اين اقدام دستگاه قضايى هشدار به احمدى نژاد است.هتك حرمت است. مى خواستند تابوشكنى كنند كه ما حتى نزديكتريــن فرد به احمدى نژاد را هم دستگير كرديم. مىدانيد كه اين اتفاق بعــد از آن افتاد كه آقاى احمدى نژاد آن مســايل را دربــاره ســفارت و تحريم ها مطرح كردند و آن افشــاگرى را صورت دادنــد كــه البته جلــوى آن ويديو را هم گرفتند.وى افزود: بعد از انتشــار آن فيلم و مصاحبه اين احضاريه فرستاده شد. البته نه اينكه اين دوســتان بــه دنبال احضار نبودند، چرا بودند اما دنبال موقعيت براى اين كار هم بودنــد. اين يك نوع حرمت شــكنى اســت. شــما اتهام هــا را ببينيد بى احترامــى به رهبرى! نشــر اكاذيب! كدام بى احترامى و اكاذيب؟ اين اتهامات بسيار سخيف است.شريف زاده ادامه داد: حــدس مى زنم وقتى ايشــان بــه اتفاقى كــه براى آقــاى بقايى افتــاد آن واكنش را داشــت حتماً نســبت به آقاى مشــايى واكنش شــديدترى خواهد داشــت. شايد حتى خيلى بيشــتر بگويند و افشــا كنند. آقاى احمدىنژاد از اين گونه مسايل زياد در حافظه خود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.