انتقاد از سياست هاى نفتى در دفتر آقاى ديپلمات

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو مجمع تشـخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به اجرايى شـدن تحريم كاتسـا عليه ايران لازم اسـت مسئولين نسبت به افزايش فشارها و تحريم هاى جديد آمريكا برنامهريزى و آمادگى لازم داشته باشند.

بـه گـزارش مهـر، در راسـتاى سلسـله جلسـات »سـايه تمـدن اسـلامى براى تاييد، تكميل و تصحيح برنامههاى دولت دوازدهم «، )دولت سـايه) دوميـن نشسـت تخصصـى بررسـى و نقد برنامه هـاى مهندس بيـژن زنگنـه وزيـر نفـت دولـت دوازدهـم در دفتـر نماينـده مقـام معظم رهبرى و با حضور سعيد جليلى برگزار شد.

در آغاز اين جلسه سعيد جليلى بـا تاكيد بـر اينكه رويكرد مـا در اين جلسـات بررسـى برنامه هـاى وزرا بـراى 4 سـال آينده اسـت، گفت: به همين علت اگر كار خوبى انجام شود وظيفـه خود مى دانيـم از آن حمايت كنيـم و اگر هـم كار خطايـى صورت گرفت بر خود واجب مى دانيم تذكر دهيم تا اصلاح صورت گيرد.نماينده مقـام معظـم رهبـرى در شـوراى عالـى امنيت ملـى افزود: بـا توجه به اينكـه اجرايى شـدن تحريم كاتسـا عليه ايران آغاز شـده لازم اسـت تا مسئولين نسبت به افزايش فشارها و تحريم هاى جديد آمريكا برنامهريزى و آمادگى لازم را داشته باشند.

جليلى در ادامـه با مهم خواندن نقـش وزارت نفـت گفـت: بـر ايـن اسـاس لازم اسـت تـا نسـبت بـه تحريم هاى جديد آمادگى لازم وجود داشـته باشـد و بـدون شـك يكى از مهم تريـن دسـتگاه ها در ايـن باره وزارت نفت است.طبق روال جلسات پيشين دولت سايه آن كسى كه وزير دولت را به نقد مى كشـد معمولاً در قامت وزير سـايه اظهار نظر مى كند در اين راسـتا نيز مسـعود درخشـان اسـتاد اقتصاد انرژى دانشگاه علامه طباطبايـى در جلسـه جليلـى به نقد سياسـت هـاى زنگنـه پرداخـت و گفت: در عرصه نفت و گاز بايد نگاه »راهبردى« داشت، مثلاً بايد فرآيند توليـد از مخازن گازى را در 15 سـال آينده براى خود ترسيم كنيم.

او در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه تا چه زمانى قرار اسـت نفـت را به صـورت خام بفروشـيم؟ گفـت: متاسـفانه برنامـه اى بـراى تغيير اين رونـد وجود ندارد ولى مثلاً برخى كشـورهاى توليـد كننده نفت برنامهريزى كرده اند تا طى 15 سال آينده خام فروشـى نكنند. وى افزود: روزانـه معادل 7 ميليون بشـكه نفت خام در ايران اسـتخراج مى شـود كه 2 ميليـون آن صـادر و 5 ميليـون آن مصرف مى شـود و اگر پارس جنوبى با توليـد روزانـه معـادل 3,4 ميليون بشـكه نفت نبود، امروز به مشكل بر مىخورديم. آنچه در اين ميان اهميت دارد، لزوم برنامـه ريزى دقيق براى اسـتخراج نفـت و فاصلـه گرفتن از خام فروشى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.