اجراي سيستم مديريت يكپارچه املاك كشور در فارس

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مديــر كل فرهنــگ و ارشــاد اســلامي فــارس از فصــل تــازه همكاري و تعامــل ميــان حــوزه فرهنــگ و هنــر، شوراي اسلامي شــهر و شهرداري شيراز سخن گفت و اظهار اميدواري كرد شهردار و اعضاي شــوراي شهر شيراز به حوزه فرهنگ و هنــر و ادب بيــش از قبل توجه كننــد. به گزارش خبرنگار مــا، دكتر بهزاد مريدي بزرگان عرصه فرهنگ و ادب و هنر فارس را سرمايه هاي اصلي شيراز و بخشي از مفاخــر و چهره هاي مانــدگار ناميد و از سوي جامعه فرهنگي و هنري فارس انتخاب مهندس اســكندرپور را به عنوان شــهردار شــيراز تبريك گفت. وي در جمع همكاران شهرداري و اعضاي شوراي شهر به معرفي سه چهره برتر علمي، ادبي و ورزشي پرداخت كه به عنوان سفراي كتاب سال 96 انتخاب شده اند. 25

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.